Blog \ Finanse Osobiste \ Kataster nieruchomości – jak uzyskać wypis / wyrys z rejestru?

Kataster nieruchomości – jak uzyskać wypis / wyrys z rejestru?

18 lutego 2020 3 minuty czytania

Do założenia księgi wieczystej niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów. Dokumenty te pozwalają również dotrzeć do księgi wieczystej wybranej nieruchomości. Tłumaczymy, jak uzyskać wypis z rejestru gruntów i wyrys mapy ewidencyjnej.

Co to jest kataster nieruchomości?

Przez kataster nieruchomości rozumie się system informacyjny, w którym są gromadzone, aktualizowane i udostępniane informacje o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach, które władają lub gospodarują nieruchomościami.

Co istotne, kataster nieruchomości jest prowadzony w sposób jednolity dla całego kraju.

Nie wszyscy jednak posługują się nazwą „kataster nieruchomości”. Równie popularnym i często używanym (także przez urzędników) sformułowaniem jest „ewidencja gruntów i budynków”. Ponieważ w ustawie Prawo geodezyjne

i kartograficzne używane są obie te nazwy, przyjmuje się, że są one tożsame – każda z nich jest prawidłowa.

Do czego służy kataster nieruchomości?

Do czego służy kataster nieruchomości?

Informacje w nim zawarte są niezbędne do wielu celów. Precyzuje je wspomniana wyżej ustawa – dane zgromadzone w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę dla:

 • planowania gospodarczego i przestrzennego,
 • wymiaru podatków i świadczeń,
 • oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych,
 • statystyki publicznej,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • ewidencji gospodarstw rolnych.

Kataster nieruchomości jest prowadzony przez Państwową Ewidencję Gruntów (PEG), a organem, który pełni kontrolę nad sporządzoną ewidencją jest starosta. Jak wspomniano wyżej, informacje gromadzone przez PEG dotyczą m.in. położenia, przeznaczenia i powierzchni gruntów, budynków i lokali.

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej są niezbędne w wielu sytuacjach. Bez tych dokumentów nie jest możliwe założenie księgi wieczystej. Również sprzedaż nieruchomości czy jej podział będą wymagały dostarczenia tych dokumentów. Jak zatem je zdobyć?

Aby uzyskać wypis wyrys z rejestru nieruchomości, konieczne jest złożenie wniosku do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Właściwym starostwem albo urzędem miasta są te, na terenie których nieruchomość jest położona. Wniosek można złożyć:

 • osobiście w urzędzie – formularz wniosku można wówczas otrzymać i wypełnić w urzędzie,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego – pobierz wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru nieruchomości  (obowiązuje jeden wzór wniosku dla całego kraju),
 • elektronicznie, korzystając z ePUAP – potrzebny będzie profil zaufany (eGo) lub certyfikat kwalifikowany.

Sprawę można załatwić również przez pełnomocnika. Jeżeli o wypis / wyrys z katastru będzie wnioskował pełnomocnik, niezbędne będzie wniesienie opłaty w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo. Dowód uregulowania tej opłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

Wypis / wyrys z katastru wydawany jest odpłatnie. Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w załączniku (tabeli 11) do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Koszt zależy od rodzaju dokumentu oraz jego formy – mniej zapłacą klienci, którzy będą chcieli otrzymać wypis z rejestru gruntów i wyrys mapy ewidencyjnej w formie elektronicznej. Przykładowo za wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego trzeba zapłacić 40 zł,         a za wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego 50 zł.

Opłatę za wypis wyrys z rejestru nieruchomości należy wnieść na numer rachunku bankowego właściwego starostwa powiatowego lub urzędu miasta.

Czas oczekiwania na dokument zależy od obłożenia urzędu pracą. Najczęściej jednak sprawy są załatwiane w ciągu 7 dni.

Wniosek o wypis / wyrys z katastru – kto może złożyć, jak wypełnić?

Podstawową kwestią jest to, że wypis wyrys z rejestru nieruchomości nie może zostać wydany każdemu. Precyzuje to art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficznie, zgodnie z którym starosta ma prawo udostępnić dane ewidencji gruntów i budynków na żądanie:

 • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
 • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
 • operatorom sieci,
 • innym podmiotom, które mają interes prawny w tym zakresie.

Inaczej mówiąc, osoby fizyczne, które chcą uzyskać wypis wyrys z katastru muszą podać powody, dla których potrzebują tych dokumentów. Aby uwiarygodnić żądanie, do wniosku można dołączyć załączniki, np. dokumenty z sądu, gdy sprawa dotyczy zakładania księgi wieczystej. Interesu prawnego nie muszą wykazywać właściciele i współwłaściciele nieruchomości.

Wypełnienie wniosku o wypis lub wyrys – co należy podać:

 • swoje dane wraz z numerem telefonu (wówczas urzędnicy poinformują o tym, że dokumenty są gotowe do odbioru np. SMS-em) lub adresem poczty elektronicznej (jeżeli dokumenty mają zostać przesłane drogą elektroniczną)
 • adresata wniosku,
 • przedmiot wniosku, np. wyrys z mapy ewidencyjnej lub wypis z rejestru budynków
 • dane identyfikujące nieruchomość, której wniosek dotyczy,
 • uzasadnienie,
 • postać dokumentów (papierowa, elektroniczna),
 • sposób odbioru dokumentów.

Na koniec należy złożyć podpis pod wnioskiem. Po jego złożeniu pozostanie jeszcze uiścić opłatę za wypis wyrys z rejestru nieruchomości – tę wyliczą urzędnicy.

Czytaj także:

 1. Ile oszczędzisz na przekształceniu wieczystego użytkowania ?
 2. ABC. Jak inwestować w nieruchomości cz.1
 3. ABC. Jak inwestować w nieruchomości – KEN MCELROY – recenzja cz.2
 4. Inwestowanie w nieruchomości -11 mitów od Ken McElroy
 5. Decyzja o warunkach zabudowy
Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt