Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy?

Realizację inwestycji budowlanej poprzedzają formalności, których należy dopełnić przed rozpoczęciem prac. Pierwszy krok to uzyskanie dokumentu, jakim jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Potocznie określana jako tzw. wuzetka (od skrótu WZ).

decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy a pozwolenie na budowę

Warunki zabudowy to jeden z podstawowych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy domu czy innej inwestycji. Określa on podstawowe wymagania, jakie musi spełnić dana inwestycja, takie jak rodzaj tej inwestycji, charakterystyka zabudowy, dopuszczalne wymiary, wymogi konstrukcyjne, zorganizowanie drogi dojazdowej czy dostęp do mediów.

Decyzja o warunkach zabudowy w określonych przypadkach jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1202). Jej wydawanie regulowane jest przepisami art. 61. (Warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy) Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy ma na celu utrzymanie odpowiedniego ładu przestrzennego na terenie każdej gminy. By inwestor mógł otrzymać decyzję o warunkach zabudowy, należy spełnić następujące warunki:

 • teren ma dostęp do drogi publicznej,
 • teren nie został objęty przepisami uniemożliwiającymi budowę budynków (np. ustawą o ochronie zabytków),
 • na terenie znajduje się lub zostanie wykonywana sieć uzbrojenia terenu,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne,
 • przynajmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób umożliwiający określenie wymagań dla nowej zabudowy. Jest to tzw. zasada dobrego sąsiedztwa.

 

Decyzja o warunkach zabudowy – kiedy jest niezbędna?

Warunki zabudowy stanowią podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Wszelkie informacje, jakie są potrzebne do rozpoczęcia inwestycji, znaleźć można w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, w której położona jest nieruchomość. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest zatem konieczne wyłącznie wtedy, gdy dana gmina nie dysponuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym teren inwestora.

warunki zabudowy

Procedura i koszt wydania pozwolenia na budowę

Wzór wniosku w formacie PDF lub DOC można pobrać strony internetowej urzędu miasta lub gminy.

We wniosku należy wskazać:

 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości – adres administracyjny nieruchomości, w tym numer działki i jej powierzchnię,
 • granice terenu objętego wnioskiem – oznaczone na kopii mapy zasadniczej,
 • opis budynku, którego dotyczy wydawana decyzja, w tym przybliżoną powierzchnię i wysokość, ilość pięter, przeznaczenie (budynek mieszkalny, przemysłowy, handlowo-usługowy, mieszany), oznaczenie na mapie rozplanowania położenia budynków, wjazdów i miejsc postojowych,
 • sposób zaopatrzenia budynku w podstawowe media typu gaz i energia,
 • sposób odprowadzenia ścieków, jak również innych potrzeb co do infrastruktury technicznej,
 • wpływ inwestycji na środowisko.

Szczegółowe informacje potrzebne do wypełnienia druku można znaleźć w wypełnionych wzorach wniosków. Są one dostępne na stronach urzędów wydających decyzję o warunkach zabudowy.

Wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Wraz z dniem złożenia wniosku rozpoczyna się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Od 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 598 zł niezależnie od rodzaju wnioskowanej inwestycji. Podwyżka z 107 zł to wynik zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 4.0. Zwolnienie z opłaty dotyczy jedynie właścicieli i użytkowników wieczystych.

 

Decyzja o warunkach zabudowy – kto ją wydaje i jak długo jest ważna?

Dokument wydawany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i ma formę decyzji administracyjnej. Na wydanie decyzji o warunkach zabudowy urząd ma 2 miesiące. W praktyce jednak czas oczekiwania wydłuża się do 4-6 miesięcy. Wynika to z konieczności konsultacji z innymi urzędami, które mają określony czas na zajęcie stanowiska. Na pisemny wniosek wydawane jest potwierdzenie ostateczności decyzji na danym egzemplarzu decyzji.

Do wstrzymania wydania decyzji na okres 12 miesięcy może dojść, jeśli gmina planuje na bliską przyszłość sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w przeciągu 2 miesięcy od zawieszenia wydania decyzji gmina nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, urząd ma obowiązek podjęcia zawieszonego postępowania i rozpoznania wniosku. Rozpoczęcie inwestycji może opóźnić się także na skutek odwołania sąsiada. Przysługuje mu bowiem prawo do wskazania uwag co do wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Co do zasady, decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa. Może jednak wygasnąć w dwóch przypadkach:

 • jeżeli inny inwestor uzyska pozwolenie na budowę na tej działce,
 • jeżeli dla terenu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji. Do wygaśnięcia decyzji nie dojdzie, o ile inwestor uzyskał już ostateczne pozwolenie na budowę.
Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820