Blog \ warto wiedzieć \ Pozwolenie na budowę - jak je uzyskać?

Pozwolenie na budowę – jak je uzyskać?

1 listopada 2020 3 minuty czytania

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu. Rozpoczęcie prac bez wymaganego pozwolenia na budowę jest samowolą budowlaną. Jakie dokumenty trzeba przygotować? Jak wypełnić wniosek? Ile czeka się na wydanie pozwolenia na budowę i jak długo ważna jest decyzja? Wyjaśniamy procedury po zmianach w prawie budowlanym w 2020 r.

Czy można stracić inwestując w nieruchomości ?

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę, projekt budowlany stanowiący część wniosku o pozwolenie na budowę, musi być zgodny z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy. W przypadku braku planu miejscowego, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

19 września 2020 r. w życie weszły nowe przepisy prawa budowlanego. Ich cel to uproszczenie i przyśpieszenie procesu budowlanego, w tym w zakresie pozwolenia na budowę. Obecnie w wielu wypadkach wystarczy samo zgłoszenie zamiaru budowy. Nie jest natomiast wymagane pozwolenie na budowę. Przede wszystkim, uzyskania pozwolenia na budowę nie wymaga w wielu przypadkach budowa wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Kiedy wystarczy zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę?

Krótsze i szybsze zgłoszenie budowy zamiast pozwolenia możliwe jest w sytuacji, gdy obszar oddziaływania budynku nie będzie wykraczał poza teren inwestycji. A zatem wtedy, gdy poza inwestorem nie ma innych stron postępowania administracyjnego. Zwolnienie dotyczy także

budynków gospodarczych i rekreacyjnych typu garaż, wiata czy altana o powierzchni do 35 m2.

W tej sytuacji inwestor decyduje samodzielnie, czy występuje z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia budowy.

W nowym prawie budowlanym poszerzono również wykaz obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia oraz wykaz obiektów, których budowa nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

warunki zabudowy

Pozwolenie czy zgłoszenie – co wybrać?

Większość architektów poleca ubieganie się o pozwolenie na budowę. Ich zdaniem, taka procedura może okazać się dla inwestora korzystniejsza od zgłoszenia budowy. Pozwala ona bowiem na wprowadzenie istotnych zmian – wystarczy wtedy wykonać projekt zamienny i uzyskać zamienne pozwolenie na budowę. Przy realizowaniu budowy na podstawie zgłoszenia, wszelkie zmiany wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Ostatecznie i tak trzeba wtedy przebrnąć przez cały proces urzędowy.

Pozwolenie na budowę domu – krok po kroku

1. Złożenie wniosku

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć po zakupie działki i po opracowaniu projektu budowlanego, zawierającego projekt domu i projekt zagospodarowania działki. W wyniku nowelizacji, od inwestorów nie jest już wymagane stosowanie obowiązującego wcześniej wzoru decyzji (b-1) o pozwoleniu na budowę określonego w rozporządzeniu.

Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego,
  • zaświadczenie Izby Samorządu Zawodowego o przynależności projektanta,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzja o warunkach zabudowy – w niektórych przypadkach,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – w niektórych przypadkach.

Od 1 stycznia 2020 r. do wniosku trzeba załączyć również oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.

Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu w odpowiednim wydziale architektoniczno-budowlanym.

2. Sprawdzenie wniosku

Po złożeniu wniosku urząd sprawdza jego kompletność oraz zgodność projektu z wydanymi wytycznymi i przepisami techniczno-budowlanymi. W przypadku stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości lub braków w dokumentacji urząd zobowiązuje inwestora do usunięcia błędów lub uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym do tego terminie.

3. Wydanie decyzji

Procedurę uzyskania pozwolenia na budowę kończy wydanie decyzji wraz z projektem budowlanym przez urząd.

inwestycje w nieruchomości

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Procedura wydawania pozwolenia na budowę regulowana jest przez ustawę prawo budowlane. Zgodnie z jego przepisami, decyzję wydaje starosta lub wojewoda.

 

Pozwolenie na budowę – ile się czeka?

Na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, według przepisów prawnych, urzędy mają 65 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Niedopełnienie obowiązku przez urząd wiąże się z nałożeniem sankcji w postaci kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

 

Pozwolenia na budowę – kiedy się uprawomocnia?

Inwestor z pracami budowlanymi może ruszyć dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia.

Dochodzi do niego po 14 dniach liczonych od dnia otrzymania decyzji z urzędu.

czy najem krótkoterminowy się opłaca?

Pozwolenie na budowę – ile kosztuje?

Koszt pozwolenia na budowę zależny jest od rodzaju planowanej nieruchomości i jej powierzchni. Opłata skarbowa nie jest wymagana w przypadku wydania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych. Dla budynków o mieszanej funkcji, podczas obliczania wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w danym budynku.

Stałą opłatą jest koszt zatwierdzenia projektu, wynoszący 47 zł. Brak uiszczenia tej opłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie zwrotem wniosku przez urząd.

Jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika, pozwolenie na budowę będzie obarczone dodatkową opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

 

Pozwolenie na budowę – ile jest ważne?

Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata, licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Należy pamiętać, że pozwolenie straci ważność, jeśli inwestor nie rozpocznie budowy lub wstrzyma ją na okres dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku rozpoczęcie lub wznowienie budowy będzie możliwe dopiero po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę. Niedopełnienie tego obowiązku naraża inwestora na samowolę budowlaną, która grozi wysokimi karami ze strony urzędu.

 

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Prawo budowlane umożliwia przeniesienie pozwolenia na budowę na inną osobę za zgodą osoby, na wniosek której wydano decyzję. Przeniesienie możliwe jest pod warunkiem, że nowy nabywca przyjmie wszelkie zawarte w decyzji postanowienia.

Czytaj także:

  1. Kataster nieruchomości – jak uzyskać wypis/wyrys z rejestru?
  2. Koronawirus – jak wpłynął na deweloperów?
  3. Jak zbudować bezpieczny portfel inwestycyjny?
  4. Inwestycja w ziemię na Mazurach
  5. W co inwestować, gdy rośnie inflacja?
Autor: Małgorzata Dadok-Grabska

Małgorzata Dadok-Grabska

Od blisko 15 lat zajmuje się kreacją wartościowych treści, ze szczególnym zamiłowaniem do tematów związanych z finansami osobistymi, inwestycjami czy rynkiem nieruchomości. Wierzy, że odpowiednie zarządzanie posiadanym kapitałem pozwala na budowanie majątku zabezpieczającego przyszłość. Nigdy nie traci umiejętności elastycznego podejścia oraz chęci do poszukiwania nowych rozwiązań. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w branży mobile marketingu oraz nowych technologii. Od ponad 4 lat prowadzi własną działalność. Prywatnie miłośniczka dekoracji wnętrz i home stagingu.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt