Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Umowa przyrzeczona

Umowa przyrzeczona

Umowa przyrzeczona – definicja pojęcia i znaczenie

Nie zawsze w danym momencie możliwe jest podpisanie umowy właściwej czy to o pracę, czy inny rodzaj kontraktu między zainteresowanymi stronami. Prawo umożliwia jednak zawarcie pisemnego zobowiązania na przyszłość, chociażby w postaci tzw. umowy przyrzeczonej. Czym zatem jest umowa przyrzeczona i kiedy najczęściej się ją zawiera?
Zgodnie z kodeksem cywilnym [KC] możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej, w której zainteresowane strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy o określonej treści. A zatem umowa przyrzeczona zawierana jest jako następstwo podpisania umowy przedwstępnej. Jest ona spisywana w postaci aktu notarialnego i ma charakter gwarancyjny, bowiem zobowiązuje obie strony do określonych czynności w przyszłości, których obecnie – z różnych względów – nie mogą zawrzeć.
Treść umowy przyrzeczonej zawiera założenia umowy definitywnej. W przypadku sporządzania na przykład umowy sprzedaży nieruchomości, powinny w niej znaleźć się dodatkowo takie informacje jak:
  • przedmiot sprzedaży,
  • strony umowy,
  • cena nieruchomości,
  • termin sprzedaży.
W umowie przedwstępnej należy zwrzeć wszystkie istotne kwestie, które następnie pojawi się w umowie przyrzeczonej. Jej treść powinna być zbieżna z treścią umowy przyrzeczonej, a do tego powinna wskazywać termin jej zawarcia – choć nie jest to wymóg formalny, to jednak stanowi o sensie zawierania takiej umowy przedwstępnej.

Kiedy zawiera się umowę przyrzeczoną?

Umowę przedwstępną najczęściej zwiera się wtedy, gdy ze względu na tymczasowe przeszkody nie można podpisać umowy właściwej. Przeszkody te mogą mieć na przykład charakter natury prawnej (jedna ze stron nie posiada jeszcze prawa własności do danej nieruchomości) bądź też ekonomicznej (druga ze stron nie posiada obecnie wystarczających środków finansowych na zakup nieruchomości).
Zawarcie takiej umowy przedwstępnej zobowiązuje zainteresowane strony do tego, by dążyły one do podpisania w przyszłości umowy przyrzeczonej. A zatem jedna ze stron, zobowiązana jest do dokonania rzeczywistych starań na przykład w celu nabycia prawa własności do danej nieruchomości, a druga musi starać się pozyskać środki na zakup nieruchomości, chociażby poprzez zaciągniecie kredytu hipotecznego.
Powszechnie znana jest praktyka zawierana przyrzeczonej umowy sprzedaży pomiędzy nabywcą a deweloperem.

Jak powinien wyglądać wzór umowy przyrzeczonej?

Umowa przyrzeczona powinna zawierać następujące elementy:
1. Tytuł – np. Umowa Przyrzeczona Kupna-Sprzedaży nieruchomości przy ulicy…, Umowa Przyrzeczona Zawarcia Umowy o Pracę itp.
2. Datę oraz miejscowość zawarcia umowy.
3. Dane dotyczące stron umowy.
4. Treść zobowiązania.
5. Termin wykonania zobowiązania.
6. Koszty produktu lub usługi (w przypadku kupna bądź sprzedaży), albo kwotę wynagrodzenia (w przypadku umowy o pracę) – zgodnie z prawem pracy.
7. Informacje o tym, która ze stron ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
8. Informacje dotyczące ewentualnych aneksów do umowy.
Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820