Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Co to jest inflacja ?

Co to jest inflacja ?

Z inflacją mamy do czynienia w każdym momencie funkcjonowania współczesnego państwa. Istnieje ona bowiem od momentu wynalezienia pieniądza, jako środka płatniczego. W różnych okresach dziejowych miała ona różne wskaźniki. Inflacja w Polsce współcześnie określana jest przez badania Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), który prowadzi swoje obliczenia już od lat dwudziestych XX wieku. Wspomniana instytucja rok do roku publikuje informacje dotyczące zmian cen poszczególnych towarów i usług. Dzięki tym danym można ukierunkować działania państwowe w celu ustabilizowania poziomu inflacji, co jest szczególnie ważne w kontekście utrzymania dobrego standardu życia dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

inflacja co to

Inflacja – co to jest? Wzór i definicja pojęcia

Współcześnie inflację możemy rozumieć jako zjawisko zmian cen w holistycznym ujęciu gospodarczym. Jest to statystyka, która posiada charakter publiczny i jest przekazywana w formie wskaźników. Jednym z nich jest cena produktów i usług. Najprościej rzecz ujmując inflacja to średnie zmiany cen poszczególnych dóbr, nabywanych przez przeciętnego konsumenta. Z ekonomicznego punktu widzenia wzrost inflacji będzie bezpośrednio przekładał się na obniżenie wartości pieniądza. Gdy wskaźnik rośnie, wartość siły nabywczej środka płatniczego ulega zmniejszeniu. W naszym codziennym funkcjonowaniu będzie to oznaczać sytuację, w której za określoną sumę pieniędzy jesteśmy w stanie nabyć mniej produktów, niż gdy poziom inflacji był niższy. Warto jednak pamiętać, że nie każda podwyżka cen związana jest bezpośrednio z inflacją. Część takich sytuacji jest spowodowana zależnościami rynkowymi i możliwością swobodnego ustalania cen produktów przez poszczególnych przedsiębiorców.

Dlaczego inflacja w ogóle się pojawia? Skutki spadku wartości pieniądza

Przyczyny inflacji należy upatrywać w różnych czynnikach, wpływających na jej powstawanie. Główną grupą uwarunkowań są te o charakterze makroekonomicznym. Niewłaściwa polityka gospodarcza, brak równoważenia budżetowego czy niewłaściwa struktura gospodarki państwowej mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu inflacji. Aby tak się nie stało państwo powołuje szereg instytucji, przeznaczonych do kontrolowania stanów finansów (przykładem może być NBP), analizowania sytuacji gospodarczej czy uchwalania konkretnych aktów prawnych. W warunkach wolnorynkowych to producenci określają ceny produktów i usług. Działania konkurencyjne bezpośrednio przyczyniają się do ograniczania nagłych wzrostów cen dóbr. Innym czynnikiem jest sytuacja na rynkach międzynarodowych, która wpływa na funkcjonowanie gospodarki opartej o eksport. W założeniach polskiej polityki finansowej przyjmuje się, że optymalnym osiągnięciem celu inflacyjnego jest roczny wzrost cen o około 2,5%.

Źródła inflacji. Kiedy pojawia się inflacja popytowa i podażowa?

Inflacja popytowa jest skutkiem dużego wzrostu popytu w skali globalnej. Może być on spowodowany np. zwiększeniem się potrzeb społeczeństwa czy działaniami różnych rządów na świecie, zmierzającymi do zintensyfikowania wydatków na cele publiczne. W przypadku takiej inflacji bezrobocie w państwie zmniejsza się. Następuje wzmocnienie gałęzi przemysłu, coraz więcej osób znajduje zatrudnienie w branżach, na które występuje popyt. Inflacja podażowa występuje w momencie zwiększenia się wydatków związanych z procesami produkcji. Może nastąpić wtedy, gdy jeden z surowców, bądź jakaś konkretna technologia, mocno podrożeje. Innym źródłem inflacji podażowej jest zwiększenie kosztów pracy poprzez np. wdrożenie nowych podatków i danin publicznych, wymuszających zwiększenie płac. Inflacja podażowa będzie charakteryzować się nieco innymi skutkami, niż w przypadku inflacji popytowej. Nastąpi wzrost cen produktów, gospodarka wpada w stagnację, następuje wzrost bezrobocia. Taki stan gospodarki prowadzi do gwałtownej recesji.

>>> Dlaczego deflacja nie jest korzystna?

Kategorie inflacji. Czym jest inflacja pełzająca, a czym hiper inflacja?

O inflacji pełzającej możemy mówić wtedy, gdy wzrost cen następuje stosunkowo powoli. Nie przekracza on w skali roku 5%. Taki stan gospodarki nie wywołuje żadnych poważnych zmian w jej strukturze. Pełzający stan inflacji jest neutralnym faktorem, nie wywołującym zagrożeń dla gospodarki państwa. Kolejne kategorie inflacji różnią się od siebie wartością wzrostu cen. Inflacja krocząca będzie oznaczać taki wzrost o ok 5-10%, inflacja galopująca to drożenie produktów i usług od 10 do 100%. Najbardziej brzemienną w skutkach jest tzw. hiper inflacja. Powoduje ona ogromne, gwałtowne wzrosty cen, które mogą mieć bardzo dużą dynamikę. O takim stanie gospodarki możemy mówić wtedy, gdy roczna statystyka wzrostów cen przekracza 100%. We współczesnej historii Polski mieliśmy do czynienia dwukrotnie ze zjawiskiem hiper inflacji. W kontekście inflacji można także mówić o inercyjnej oczekiwanej – czyli takiej, która jest oczekiwana i jest wbudowana w umowy i porozumienia pomiędzy stronami.

Ile wynosi inflacja bazowa? Zerkamy w wykres GUS-u

Szczegółowe dane dotyczące cen towarów, usług konsumpcyjnych, ale i również informacje dotyczące budżetów gospodarstw domowych są gromadzone i przetwarzane przez Główny Urząd Statystyczny. Instytucja ta określa w sprawozdaniach zamieszczanych m.in. na oficjalnej stronie rządowej bieżące informacje nt. stopy inflacji w Polsce. Na przestrzeni lat wskaźnik inflacji ulegał dużym przeobrażeniom. W 2016 roku zanotowano deflację, czyli ujemną wartość wzrostu cen. W 2017 roku inflacja wynosiła już 2%, w 2018 roku 1,6% a w 2019 roku 2,3%. Aktualna statystyka dotycząca inflacji złotego przewiduje, że na koniec 2020 roku będzie ona znacznie większa, niż w roku poprzednim. W styczniu 2020 roku zanotowała ona zmianę o 4,3% w stosunku do stycznia 2019. Inflacja bazowa, czyli taka, która nie uwzględnia najbardziej wrażliwych surowców, m.in. energetycznych, wyniosła w lipcu 2020 wartość 4,3%. Jest to wzrost rekordowy – ostatnio taki wynik zanotowano w 2001 roku. Z kolei inflacja HICP w strefie euro wyniosła około 0,4% r/r w wakacje 2020 roku.

Obligacje skarbowe a inflacja. Prognoza opłacalności

Obligacje Skarbu Państwa stanowią jeden ze sposobów chronienia się przed skutkami rosnącej inflacji. Działają one bliźniaczo do lokat bankowych – po upływie określonego czasu do rachunku dopisywane są zgromadzone odsetki. W większości przypadków obligacje pomagają chronić przed skutkami inflacji. Mowa m.in. o tych, które posiadają zmienne oprocentowanie. W przypadku wzrostu poziomu inflacji stawki oprocentowania ulegną korekcie, co nie jest możliwe w przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu. Prognoza na najbliższe miesiące nie jest najlepsza dla osób oszczędzających – wskaźniki pokazują, że r/r ceny produktów i usług rosną o kilka procent. W takich okolicznościach warto korzystać tylko z takich możliwości, które gwarantują dostosowywanie się do poziomu inflacji.

Czy opłaca się kupować obligacje skarbowe w 2020 roku ?

Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820