Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Co to jest użytkowanie wieczyste?

Co to jest użytkowanie wieczyste?

Na mocy ustawy wprowadzonej 1 stycznia 2019 roku, wszyscy użytkownicy gruntów, posiadający wieczyste użytkowanie, stali się ich właścicielami. Nie zawsze jednak kwestia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia jest oczywista. Czym zatem jest samo użytkowanie wieczyste? Jakie prawa ma użytkownik wieczysty? Jak dokonuje się przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów we własności i …ile to kosztuje?

Co to jest użytkowanie wieczyste?

W Polsce mamy trzy rodzaje praw rzeczowych: prawo własności, ograniczone prawo rzeczowe oraz użytkowanie wieczyste.
W przypadku użytkowania wieczystego nieruchomość gruntowa, której właścicielem jest np. Skarb Państwa, powiat lub gmina, oddawana jest na 99 lat osobie fizycznej bądź prawnej, po to by ją użytkowała.
Użytkowaniu wieczystemu mogą podlegać grunty:
• znajdujące się w granicach administracyjnych miast,
• należące do Skarbu Państwa i zlokalizowane poza granicami miast, ale włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
• które są własnością jednostek samorządu terytorialnego albo ich związków.

Jakie prawa ma użytkownik wieczysty?

Prawa użytkownika wieczystego zwarte zostały w art. 233 kc. Zgodnie z nimi użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób – zgodnie z ustawami jak i zasadami współżycia społecznego oraz umową o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. A zatem ma prawa zbliżone do tych, jakimi dysponuje właściciel nieruchomości. Co więcej, może również swoim prawem rozporządzać, i tak na przykład wolno mu sprzedać nieruchomości czy zapisać ją w testamencie.
Przez cały okres umowy użytkownik wieczysty ma pełne prawo własności do budynków oraz innych urządzeń, które wzniósł na dany terenie, pomimo tego iż prawowitym właścicielem gruntu jest Skarb Państwa czy też jednostka samorządu terytorialnego. Do tego ma również prawdo pierwszeństwa do wykupu ziemi, na które postawił swój budynek.

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność?

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jest w wyniku wydania decyzji. Od 1 stycznia 2019 roku (zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. mówiącą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tychże gruntów) weszło w życie prawo własności gruntów. Co to oznacza? Otóż, mieszkańcy otrzymali zaświadczenia, które potwierdzają przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności – bez konieczności składania wniosku. W dokumencie tym została również podana informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.
Na mocy tej ustawy mieszkańcy stali się właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, które zamieszkują i to bez dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych. Dzięki temu zyskali nieograniczone w czasie prawo do gruntu.

Ile wynosi opłata za użytkowanie wieczyste, a ile przekształceniowa?

Jeżeli chodzi o opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, to pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Opłaty roczne należy wnosić przez cały okres użytkowania wieczystego, z góry za dany rok – do dnia 31 marca każdego roku. Nie pobiera się natomiast opłaty rocznej za rok, w którym ustanowiono prawo do użytkowania wieczystego.
Jeśli chodzi o opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów na mocy ustawy o prawie własności z dnia 1 stycznia 2019 r., to jest ona równa opłacie za użytkowanie wieczyste, obowiązującej na dzień wejścia tejże ustawy, przez 20 lat. Taką opłatę można wnieść jednorazowo lub płacić co roku przez 20 lat – płacimy do 31 marca każdego roku.
Jak obliczyć opłatę jednorazową za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów?  Opłatę za użytkowanie wieczyste, obowiązującą w dniu przekształcenia, należy pomnożyć przez 20. Aby dokonać jednorazowej opłaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu. W ciągu 14 dni urząd wyda zaświadczenie o ustaleniu wysokości opłaty jednorazowej.

Komu należy się bonifikata za przekształcenie?

W przypadku gruntów należących do skarbu państwa podstawowa bonifikata mogła wynieść nawet  60%. Jeśli więc za użytkowanie dotychczas płaciliśmy 1000 zł rocznie, to za przekształcenie jednorazowo musielibyśmy zapłacić w sumie 20 tys. zł. Po odjęciu od tej kwoty 60% bonifikaty, zapłacilibyśmy jedynie 8 tys. zł.
Ale, 60-proc. bonifikata (w przypadku gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przez Skarb Państwa) działa tylko w pierwszym roku. W kolejnych latach stawka bonifikaty maleje co roku o 10 pkt. proc., a w związku z tym jednorazowe przekształcenie nie zawsze będzie już tak atrakcyjne.
Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820