Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Księga wieczysta - co to jest?

Księga wieczysta – co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje pozwalają na wiarygodne ustalenie m.in. właściciela nieruchomości, a tym samym związanych z tym jego praw i obowiązków. Podstawowym celem ich powstania było zagwarantowanie bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami.

Rejestr ksiąg wieczystych oraz przypisanych do nich akt (dokumentów związanych z nieruchomością) prowadzony jest przez wydział wieczystoksięgowy, we właściwym ze względu na położenie nieruchomości Sądzie Rejonowym. Dostęp do rejestru jest publiczny, ale do wglądu w akta uprawniony jest tylko notariusz oraz osoba, która ma interes prawny związany z nieruchomością.

Co to jest księga wieczysta?

Jakie informacje zawiera księga wieczysta nieruchomości ?

– personaliach właściciela,
– obecności współwłaścicieli,
– obecności innych osób mających prawa wobec nieruchomości,
– wpisach dotyczących hipoteki,
– powiązanych z nieruchomością służebnościach gruntowych,
– obciążeniu mieszkania umową pierwokupu, dożywocia itp.

Czy wszystkie nieruchomości mają księgę wieczystą ?

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982 roku księgi wieczyste tworzone są dla nieruchomości:

– gruntowych,
– budynkowych,
– lokalowych.

Dodatkowo księgi wieczyste prowadzone są dla ograniczonych praw rzeczowych w postaci:

– prawa do własnościowego spółdzielczego lokalu mieszkalnego,
– prawa do własnościowego spółdzielczego lokalu użytkowego,
– prawa do domu jednorodzinnego będącego w spółdzielni
mieszkaniowej.

Wprowadzone w latach 80 XX w. przepisy nie nałożyły jednak obowiązku na już istniejące nieruchomości. W praktyce jednak większość z nich ma założoną księgę, z powodu konieczności jej posiadania w czasie starań o kredyt hipoteczny. Właściciele starszych mieszkań także dobrowolnie zakładali księgę, gdy chcieli sprzedać nieruchomość.

W innej sytuacji są lokale użytkowe i mieszkania spółdzielcze własnościowe. W takim wypadku jedna księga wieczysta najczęściej obejmuje cały budynek, np. blok mieszkalny, z ewentualnym wyłączeniem pojedynczych lokali, którym księgę założono. Podobnie w przypadku gruntów rolnych i leśnych także często nie ma księgi, a jedynym dowodem posiadania dla właściciela jest akt własności ziemi.

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

To, jak wygląda sprawdzanie księgi wieczystej, zależy od jej formy. Obecnie do publicznego wglądu udostępnione są wszystkie księgi wieczyste nieruchomości w formie papierowej (stara księga) oraz w wersji elektronicznej (tzw. nowa księga). Dostęp do starej księgi jest możliwy tylko w wydziale wieczystoksięgowym we właściwym Sądzie Rejonowym.

Z kolei wersję online udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie przegladarka-ekw.ms.gov.pl/. Udostępniona przez MS wyszukiwarka online jest za darmo, ale uzyskanie dokumentów w postaci m.in. odpisu jest płatne. Sytuacja wygląda tak samo, gdy księga oglądana jest stacjonarnie w Sądzie Rejonowym. Osoba poszukująca księgi wieczystej w wersji elektronicznej musi podać:

– kod wydziału właściwego Sądu Rejonowego,
– numer księgi wieczystej,
– cyfrę kontrolną

Kod wydział zawsze poprzedzony jest miejscowością, w której położony jest właściwy Sąd Rejonowy, np. Mrągowo – OL1M. Lista kodów dostępna jest na stronie wyszukiwarki. Nieco więcej problemów może sprawić numer księgi wieczystej. Numer powinien być podany przez właściciela nieruchomości. Jeżeli nie został udostępniony i nie wiadomo jak sprawdzić księgę wieczystą, należy skontaktować się z wydziałem wieczystoksięgowym. Sprawdzi się też dostępna online elektroniczna wyszukiwarka numerów ksiąg po adresie lub numerze działki. Za szybkie odnalezienie numeru należy jednak zapłacić. Z kolei cyfra kontrolna to automatycznie przypisana do księgi cyfra. W przypadku braku jej znajomości wystarczy kolejno wpisywać cyfry od 0 do 9.

Jak czytać księgę wieczystą ?

Księga udostępniana przez Ministerstwo Sprawiedliwości (nowa księga) oraz wersja dostępna w Sądzie Rejonowym (stara księga) ma taką samą strukturę. Jej poznanie pozwoli na szybsze znalezienie najważniejszych informacji. Rejestr składa się z 4 działów.

Znajdź księgę wieczystą nieruchomosci.

Dział I – Oznaczenie nieruchomości i Spis praw związanych z własnością.
Dział II – Własność.
Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.
Dział IV – Hipoteka.

W dziale I w „oznaczeniach nieruchomości” widnieją tak szczegółowe dane jak lokalizacja nieruchomości, jej powierzchni, numer działki itp. Warto upewnić się, czy będące tam informacje są zgodne stanem figurującym w rejestrze Państwowej Ewidencji Gruntów. Z kolei w części „spis spraw związanych z własnością” odnaleźć można, kluczowe z punktu widzenia potencjalnego kupca, informacje m.in. na temat własności, współwłasności, czy też służebności gruntowej.

W dziale II znajdują się dodatkowe informacje na temat właściciela (właścicieli, użytkownika wieczystego) oraz dane o sposobie, w jaki właściciel nabył nieruchomość lub prawo do użytkowania wieczystego.
W dziale III księgi wieczystej można znaleźć informacje m.in. o ograniczonych prawach rzeczowych, umowach przedwstępnych, czy też informacje o ograniczeniach w użytkowaniu nieruchomością ze względu na wywłaszczenie, egzekucję, upadłość itp. Dział IV poświęcony jest hipotece i odnaleźć w nim można informacje o ewentualnym. wierzycielu hipotecznym oraz wysokości i walucie hipoteki.

Ponadto osoba, która zastanawia się jak czytać księgę wieczystą, powinna zwrócić uwagę na rubrykę „wzmianka w księdze wieczystej” oraz rubrykę „komentarz do migracji” (dotyczy tylko internetowej księgi wieczystej). W przypadku wzmianki można mieć pewność, że został złożony wniosek oczekujący na wpisem, który może (nie musi) dotyczyć tak poważnych kwestii, jak zmiana właściciela nieruchomości. Szczęśliwie ze wzmianka zapoznać się można stacjonarnie w Sądzie Rejonowym. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku komentarza do migracji, który oznacza informacje, które z powodu swojej objętości nie znalazły się w internetowej księdze wieczystej.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Ustanowienie hipoteki – jak napisać wniosek?

 

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820