Blog \ Inwestowanie w nieruchomości \ Ustanowienie hipoteki – jak napisać wniosek?

Ustanowienie hipoteki – jak napisać wniosek?

28 grudnia 2020 2 minuty czytania

Hipoteka na nieruchomości najczęściej ustanawiana jest po zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Wpis o hipotece umieszczany jest w księdze wieczystej na wniosek. Jego przygotowanie można zlecić notariuszowi lub zrobić to samodzielnie. Jak napisać wniosek o ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej?

Pod pojęciem hipoteki znajduje się ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości i określonych prawach, które ma na celu zabezpieczenie wierzytelności. Informacje te ujawniane są w księdze wieczystej w dziale IV.

Ustanowienie hipoteki – jak napisać wniosek?

Hipoteka umowna a przymusowa – różnice

Do ustanowienia hipoteki dochodzi głównie przy udzieleniu kredytu hipotecznego przez bank, jednak również może mieć ona inne przyczyny. Stąd wyróżnia się dwa rodzaje hipoteki:

1. Hipoteka umowna

Jest ustanawiana na nieruchomości za zgodą jej właściciela, na przykład przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego lub na budowę domu.

2. Hipoteka przymusowa

Jest ustanawiana jest bez zgody właściciela nieruchomości, na przykład na skutek postanowienia sądu, prokuratora, tytułu wykonawczego, najczęściej w stosunku do dłużników.

Jak wygląda ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej?

Ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej odbywa się na wniosek, czyli konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i dołączenie do niej załączników.

Kto może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej ?

– właściciel i użytkownik wieczysty nieruchomości,
– osoba fizyczna albo prawna, na rzecz której hipoteka ma być ustanowiona,
– wierzyciel – gdy ma takie prawo,
– uprawniony organ – gdy ustanawiana jest hipoteka przymusowa.

Gdy hipoteka ustanawiana jest na skutek udzielenia kredytu hipotecznego, bank może samodzielnie przygotować dokumenty potrzebne do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Zdarza się jednak, że wniosek o ustanowienie hipoteki należy przygotować samodzielnie.

Wniosek o ustanowienie hipoteki – krok po kroku

Ustanowienie hipoteki odbywa się na formularzu KW-WPIS – wniosek o wpis w księdze wieczystej – pdf.

Zasady wypełniania wniosku:
– wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami odręcznie lub na komputerze,
– wniosek nie może zawierać poprawek i skreśleń,
– wszystkie niewypełnione pola w formularzu należy przekreślić,
– wniosek należy wypisać w 2 egzemplarzach.

Wniosek o ustanowienie hipoteki składa się z 4 stron, na których należy podać poniższe dane:

 

Wniosek o wpis do księgi wieczystej Strona 1

Należy podać dane o sądzie i numer księgi wieczystej, której dotyczy wpis do hipoteki. Gdy wpis odnosi się do nieruchomości, która jeszcze nie posiada księgi wieczystej, zamiast jej numeru wpisuje się repertorium aktu notarialnego.

Wniosek o ustanowienie hipoteki strona 1

Wniosek o wpis do księgi wieczystej Strona 2

Wypełnia się rubrykę „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. Zaznacza się ją znakiem X. W polu należy wpisać formułę jak „Wnioskuję o ustanowienie hipoteki umownej do kwoty […] (słownie: […]) w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z kredytu hipotecznego udzielonego przez bank […] na podstawie umowy nr […] z dnia […]”.

Wniosek o ustanowienie hipoteki strona 2

Wniosek o wpis do księgi wieczystej Strona 3

Należy uzupełnić swoje dane (wnioskodawcy) oraz dane uczestnika postępowania, na przykład banku lub osoby trzeciej.

Wniosek o ustanowienie hipoteki Strona 3

Wniosek o wpis do księgi wieczystej Strona 4

Podaje się wykaz załączników – dokumentów dołączonych do wniosku.

Wniosek o ustanowienie hipoteki strona 4

Załączniki do wniosku w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie kredytu hipotecznego:

– oświadczenie o udzielonym kredycie otrzymane z banku,
– pełnomocnictwo od banku do podpisania oświadczeń o udzieleniu kredytu,
– potwierdzenie zapłaty za złożenie wniosku.

Na koniec należy podpisać wniosek i podać datę.

Gdzie złożyć wniosek o ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej?

Wpisu do księgi wieczystej dokonuje Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych. Wniosek składany jest w sądzie właściwym dla rejonu, w którym zlokalizowana jest nieruchomość. Można złożyć go osobiście lub nadać listem poleconym.

Złożenie wniosku wymaga uiszczenia opłaty sądowej wynoszącej 200 zł. Ustanowienie hipoteki wymaga także zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na rzecz Urzędu Skarbowego na deklaracji PCC-3. Koszt to 19 zł.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – to się opłaca

Jaki trzeba mieć wkład własny, aby dostać kredyt hipoteczny?

Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt