Blog \ Inwestowanie w nieruchomości \ Jak rozliczyć VAT z zakupu lokalu użytkowego?

Jak rozliczyć VAT z zakupu lokalu użytkowego?

10 listopada 2020 3 minuty czytania

Ceny lokali użytkowych nie należą do niskich, dlatego nabywcy chętnie korzystają z możliwości odliczenia podatku Vat i otrzymania jego zwrotu. Zobacz, w jakich sytuacjach jest to możliwe.

Zakup lokalu użytkowego – prawo odliczenia VATu?

Jak rozliczyć VAT z zakupu lokalu użytkowego?

Prawo do odliczenia podatku Vat przy zakupie lokalu użytkowego przysługuje nabywcy, który:

– jest czynnym płatnikiem podatku Vat,

– nabywa lokal z myślą o wykorzystaniu go do osiągania przychodów objętych opodatkowaniem Vat. Może to być na przykład lokal użytkowy lub mieszkalny zakupiony z myślą o podnajmie osobom trzecim, którym nabywca będzie wystawiał faktury Vat.

Należy jednak mieć na uwadze artykuł 88. ustawy o podatku od towarów i usług, w którym wyszczególnione są wyłączenia od odliczenia lub zwrotu podatku.

Jaki termin odliczenia Vat od lokalu?

Jak rozliczyć VAT z zakupu lokalu użytkowego?

Przy odliczaniu podatku Vat bardzo istotny jest termin zakupu lokalu użytkowego. Art 86. ust. 10. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż prawo do odliczenia podatku Vat przysługuje w tym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej, niż w okresie, w którym doszło do wystawienia i przekazania faktury Vat ( art. 86 ust. 10b pkt 1).

Jeśli z jakiegoś powodu odliczenie nie zostanie dokonane, podatnik ma na to dwa kolejne okresy rozliczeniowe – dwa miesiące przy rozliczaniu miesięcznym lub dwa kwartały przy rozliczaniu kwartalnym.

W przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem, które przekracza dwa kolejne okresy rozliczeniowe, podatnik może dokonać takiego odliczenia za okres, w którym faktycznie otrzymał fakturę. W tym wypadku także przysługuje prawo skorzystania z odliczenia w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Opinię taką wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na indywidualny wniosek podatnika. W razie wątpliwości można się zwrócić do Dyrektora Izby Skarbowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Można też oprzeć się na opinii wydanej przez Izbę Skarbową z Katowic: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/ibpp2-4512-467-16-2-az-ustalenie-prawa-do-odliczenia-184872750.

Jak wygląda procedura zwrotu Vat od lokalu?

Jak rozliczyć VAT z zakupu lokalu użytkowego?

 

 

Zwrot podatku Vat następuje na podstawie deklaracji za okres rozliczeniowy. W deklaracji tej należy uwzględnić kwotę podatku Vat, za lokal użytkowy. Nie składa się w tym celu odrębnej deklaracji. Przy wypełnianiu deklaracji podatnik może zadecydować, czy woli otrzymać zwrot podatku bezpośrednio na rachunek bankowy, czy też chce przesunąć nadwyżkę na kolejny okres. Każde rozwiązanie jest zgodne z prawem.

Jeśli podatnik zadecyduje, że chce otrzymać zwrot podatku na konto bankowe, musi określić w jakim terminie ten zwrot ma nastąpić. Do wyboru są trzy opcje: 25, 60 i 180 dni.

Co oznacza pierwsze zasiedlenie?

Teoretycznie słowa „pierwsze zasiedlenie” można interpretować jako „pierwsze zamieszkanie” lub zajęcie budynku na potrzeby użytkowe. Jednak ustawa z o podatku Vat, w artykule 2, pkt. 14 doprecyzowuje, że pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytku pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, całej budowli po wybudowaniu lub jego części, albo po ulepszeniu, jeśli wydatki na ten cel przekroczyły 30% wartości początkowej budynku lub lokalu. Wydatki na ulepszenie interpretuje się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stanowi, iż zwalnia się od podatku dostawę budynku (albo jego części). Od tej zasady istnieją dwa wyjątki:

– dostawa następuje w ramach pierwszego zasiedlenia,

– pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynął okres dwóch lat.

Nabycie lokalu w condohotelu a VAT?

Horizon w Szklarskiej Porębie

Condohotel to specyficzna jednostka na rynku budowlanym. Stanowi zbiór niezależnych lokali mieszkalnych o charakterze użytkowym, należących do różnych właścicieli. Od klasycznego apartamentowca różni się statusem lokalu – nie są to samodzielne lokale mieszkalne, nie ma możliwości zameldowania się w nich. Najczęściej są kupowane na podnajem jako apartamenty w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych. Bardzo często właściciele poszczególnych lokali oddają je pod zarząd zewnętrznej jednostce i czerpią z tego zyski. Turyści mogą sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, że mieszkają w condohotelu.

Przy kupnie lokalu w condohotelu nabywcy należy się całkowity zwrot podatku Vat. Mowa tu nie tylko o czynnych płatnikach Vatu, ale też osobach fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Reguluje to art. 86 ust. 1 ustawy o Vat.

Podstawa odliczenia Vatu czy wystarczy akt notarialny?

Sam akt notarialny nie jest dokumentem uprawniającym do odliczenia podatku Vat za lokal użytkowy. Do odliczenia podatku Vat niezbędna jest faktura za tenże lokal.

Wszystkie dokumenty uprawniające do odliczenia podatku Vat zostały wymienione w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W wykazie tym nie ma aktu notarialnego.

>>  Mieszkanie czy lokal komercyjny?

>> Zarządzanie najmem nieruchomości – poradnik dla inwestora

Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt