Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości na gruncie ustawy

Zarządca nieruchomości jest to z definicji osoba, która wykonuje zadania powierzone przez właściciela nieruchomości. Zarządcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zgodnie z treścią Ustawy o nieruchomościach: „Zarządzanie nieruchomością, w rozumieniu niniejszej ustawy, polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość”.

zarządca nieruchomości

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości

Zarządca podejmuje decyzje i wykonuje czynności mające na celu zapewnienie racjonalnego gospodarowania daną nieruchomością. Do jego zadań należy przede wszystkim:

 • prowadzenie dokumentacji finansowej i technicznej wspólnoty mieszkaniowej,
 • wyszukiwanie dostawców usług wykonywanych na rzecz nieruchomości,
 • bieżąca konserwacja nieruchomości,
 • usuwanie pojawiających się awarii,
 • terminowe przeprowadzanie przeglądów stanu nieruchomości i urządzeń na jej wyposażeniu,
 • organizacja remontów i modernizacji budynku,
 • utrzymywanie czystości obiektu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa obiektu,
 • przygotowywanie projektów uchwał i umów,
 • zapewnienie członkom wspólnoty wglądu do rozliczeń finansowych,
 • prowadzenie rozliczeń z urzędami,
 • obsługa w zakresie windykacji należności,
 • obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych, w tym ich zwoływanie, opracowywanie porządku obrad i sporządzanie protokołu spotkania.

Zarządca nieruchomości ma obowiązek stosować się do przepisów prawa oraz działać zgodne z etyką zawodową. Wbrew obiegowej opinii, zarządca nie może być utożsamiany z administratorem nieruchomości, w porównaniu z którym posiada znacznie więcej obowiązków i szerszą odpowiedzialność zawodową.

 

Zarządca nieruchomości – czy musi mieć licencję?

Wraz z dniem 1 stycznia 2014 roku zmieniono wymagania stawiane osobom ubiegającym się o prawo wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Do tego czasu należało posiadać odpowiednie wykształcenie, praktykę zawodową, zaświadczenie o niekaralności oraz zdać egzamin państwowy w celu uzyskania obowiązkowej licencji zarządcy nieruchomości. Na skutek deregulacji ustawy z roku 2013, z początkiem kolejnego roku obowiązek posiadania licencji przez zarządców nieruchomości został zniesiony.

W związku z tym funkcję osoby zarządzającej nieruchomością może pełnić osoba wskazana przez właściciela lub wspólnotę, niezależnie od wykształcenia. Konieczne jest podpisanie umowy o sprawowanie zarządu nad daną nieruchomością. Umowa ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z jej zapisów wynikają zarówno prawa i obowiązki, jak i zarobki zarządcy.

Zarządca musi być osobą niekaraną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Wymagane jest również wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za możliwe wyrządzenie szkód.

Dobrego zarządcę charakteryzują określone cechy – uczciwość, troska o interesy mieszkańców i właściciela nieruchomości oraz umiejętności interpersonalne niezbędne do rozwiązywania zaistniałych sporów.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820