Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości na gruncie ustawy

Zarządca nieruchomości jest to z definicji osoba, która wykonuje zadania powierzone przez właściciela nieruchomości. Zarządcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zgodnie z treścią Ustawy o nieruchomościach: „Zarządzanie nieruchomością, w rozumieniu niniejszej ustawy, polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość”.

zarządca nieruchomości

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości

Zarządca  podejmuje decyzje i wykonuje czynności mające na celu zapewnienie racjonalnego gospodarowania daną nieruchomością. Do jego zadań należy przede wszystkim:

 • prowadzenie dokumentacji finansowej i technicznej wspólnoty mieszkaniowej,
 • wyszukiwanie dostawców usług wykonywanych na rzecz nieruchomości,
 • bieżąca konserwacja nieruchomości,
 • usuwanie pojawiających się awarii,
 • terminowe przeprowadzanie przeglądów stanu nieruchomości i urządzeń na jej wyposażeniu,
 • organizacja remontów i modernizacji budynku,
 • utrzymywanie czystości obiektu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa obiektu,
 • przygotowywanie projektów uchwał i umów,
 • zapewnienie członkom wspólnoty wglądu do rozliczeń finansowych,
 • prowadzenie rozliczeń z urzędami,
 • obsługa w zakresie windykacji należności,
 • obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych, w tym ich zwoływanie, opracowywanie porządku obrad i sporządzanie protokołu spotkania.

Zarządca nieruchomości ma obowiązek stosować się do przepisów prawa oraz działać zgodne z etyką zawodową. Wbrew obiegowej opinii, zarządca nie może być utożsamiany z administratorem nieruchomości, w porównaniu z którym posiada znacznie więcej obowiązków i szerszą odpowiedzialność zawodową.

Zarządca nieruchomości – czy musi mieć licencję?

Wraz z dniem 1 stycznia 2014 roku zmieniono wymagania stawiane osobom ubiegającym się o prawo wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Do tego czasu należało posiadać odpowiednie wykształcenie, praktykę zawodową, zaświadczenie o niekaralności oraz zdać egzamin państwowy w celu uzyskania obowiązkowej licencji zarządcy nieruchomości. Na skutek deregulacji ustawy z roku 2013, z początkiem kolejnego roku obowiązek posiadania licencji przez zarządców nieruchomości został zniesiony.

W związku z tym funkcję osoby zarządzającej nieruchomością może pełnić osoba wskazana przez właściciela lub wspólnotę, niezależnie od wykształcenia. Konieczne jest podpisanie umowy o sprawowanie zarządu nad daną nieruchomością. Umowa ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z jej zapisów wynikają zarówno prawa i obowiązki, jak i zarobki zarządcy.

Zarządca  musi być osobą niekaraną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Wymagane jest również wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za możliwe wyrządzenie szkód.

Dobrego zarządcę charakteryzują określone cechy – uczciwość, troska o interesy mieszkańców i właściciela nieruchomości oraz umiejętności interpersonalne niezbędne do rozwiązywania zaistniałych sporów.

Zobacz jak program do zarządzania nieruchomościami Rezone usprawnia pracę zarządcy.

program do zarządzania nieruchomościami

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820