Słownik terminów inwestycyjnych

Dywidenda

Co to jest dywidenda?

Dywidenda jest to część zysku spółki (po opodatkowaniu), którą wypłaca się posiadaczom akcji. Stanowi zasadniczą korzyść z posiadania akcji przez inwestorów. W jaki sposób należy wypłacać dywidendę i jak ustalana jest jej wysokość? Ile wynosi podatek od dywidendy? 

co to jest dywidenda

Dywidenda – co to jest i na jakich zasadach jest wypłacana?

Dywidenda jest częścią zysku netto wypracowanego przez spółkę kapitałową, jaki podlega wypłacie jej udziałowcom lub akcjonariuszom. O wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbywa się po zakończeniu roku obrachunkowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki. Walne zgromadzenie ma obowiązek:

  • ustalenia wysokości dywidendy (w stosunku do ceny jednej akcji po jej aktualnej wartości),
  • podania dnia ustalenia prawa do dywidendy,
  • określnia dnia wypłaty dywidendy.

Zysk netto rozumiany jest jako zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Prawo do dywidendy przysługuje wspólnikowi lub akcjonariuszowi na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Spółka ma więc możliwość wypłacania dywidendy w formie środków pieniężnych bądź też innych aktywów (np. samochód lub nieruchomość), w których jest posiadaniu. Co ważne, posiadacze akcji uprawnieni są do wypłaty jednakowej dywidendy na akcję. Wyjątek stanowią natomiast właściciele akcji uprzywilejowanych, które uprawniają do wyższej dywidendy.

 

Jak obliczyć wysokość dywidendy i jaki podatek od niej należy zapłacić?

Polityka dywidendowa przedsiębiorstwa to dla inwestorów jeden z kluczowych czynników decydujących o zainwestowaniu kapitału w papiery wartościowe danej spółki.

Inwestor, by obliczyć daną dywidendę i dowiedzieć się, jaki udział w zysku bezpośrednio mu się należy, musi podzielić całkowitą kwotę dywidendy przez łączną liczbę akcji. W ten sposób uzyska on informację, ile pieniędzy przypada na jedną akcję. Inaczej mówiąc, po przemnożeniu tej wartości przez liczbę posiadanych walorów,  otrzyma on całkowitą kwotę dywidendy do wypłaty.

Inwestorzy, którzy decydują się na zakup akcji w spółce, muszą uwzględnić również opodatkowanie dywidendy, które pomniejsza wysokość należnego im świadczenia. Przychody z dywidend kwalifikuje się  bowiem jako przychody z kapitałów pieniężnych, co wpływa na sposób rozliczenia podatku od otrzymanej dywidendy. Od przychodu z dywidend pobiera się 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Ttrzeba przy tym pamiętać, że za odprowadzenie podatku odpowiada podmiot, który wypłaca dywidendę. A to oznacza, że podmiotowi otrzymującemu dywidendę wypłacana jest kwota netto, pomniejszona o podatek. Odbiorca dywidendy nie musi deklarować otrzymanych zysków w urzędzie skarbowych. Zajmie się tym za niego spółka, która jest zobowiązana do sporządzenia deklaracji PIT8-A.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820