Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Co to jest zasiedzenie ?

Co to jest zasiedzenie ?

Nieruchomość oraz rzeczy ruchome, takie jak na przykład samochód, można nabyć w dość specyficznej formie, bo zasiedzenia. Czym zatem jest zasiedzenie? Co zasiedzeniu podlega? Jakie warunki trzeba spełnić, aby zasiąść nieruchomość?

Co to jest zasiedzenie?

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności rzeczy, np. nieruchomości. Przy czym osoba dokonująca zasiedzenia staje się automatycznie jej prawowitym właścicielem. Z tego też względu osoba taka, w przypadku zasiedzenia nieruchomości, może zostać wpisana do księgi wieczystej jako jej właściciel bądź użytkownik wieczysty. Może również ją sprzedać, darować lub korzystać z niej w inny dowolny sposób.
Generalnie ten sposób nabycia prawa do nieruchomości postrzegany jest jako pożyteczny, bowiem dzięki temu stan faktyczny (posiadacz nieruchomości wykonuje uprawnienia właściciela) po określonym czasie staje się formalnie stanem prawnym (posiadacz tejże nieruchomości staje się jej właścicielem).

Co podlega zasiedzeniu?

Zasiedzeniu mogą podlegać:
1. Grunty – wyjątkami mogą być przykładowo grunty przeznaczone pod drogi publiczne.
2. Budynki – z tym, że budynek nie jest traktowany jako odrębny przedmiot własności, a zatem należy on do właściciela gruntu. Wyjątek stanowi grunt w użytkowaniu wieczystym, wówczas jest on własnością Skarbu Państwa lub gminy, natomiast sam budynek może już być własnością użytkownika wieczystego.
3. Grunty, które są w użytkowaniu wieczystym. Jeśli na gruncie znajduje się budynek to może dojść do zasiedzenia zarówno prawa użytkowania wieczystego gruntu jak i własności nieruchomości.
4. Nieruchomość lokalowa – mowa jest o odrębnym prawie do lokalu wraz z częściami wspólnymi budynku. Przy czym zasiedzeniu nie podlega spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (które często mylone jest z prawem własności odrębnego lokalu). Nie można również zasiedzieć tylko jednego pokoju w lokalu. W przypadku nieruchomości możne dojść do zasiedzenia samodzielnego bądź łącznie z innymi osobami.
5. Służebność gruntowa – dotyczy korzystania z cudzej nieruchomości, w zakresie odpowiadającym służebności, np. drogi.
6. Służebność przesyłu – dotyczy utrzymywania na cudzej nieruchomości urządzeń przesyłowych, a także dokonywania ich okresowych konserwacji oraz remontów.
7. Własność rzeczy ruchomej –  jednak tylko przez osobę będącą w dobrej wierze.

Jakie są warunki zasiedzenia nieruchomości?

Warunki zasiedzenia regulowane są przez kodeks cywilny. Zgodnie z artykułem 172. kc:
1. Posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa prawo własności, jeżeli posiada daną nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat i jest posiadaczem samoistnym, chyba, że uzyskał posiadanie w złej wierze. 
2. Posiadacz nieruchomości nabywa prawo do jej własności po upływie trzydziestu lat, nawet jeśli uzyskał posiadanie w złej wierze. 
3. W przypadku nieruchomości rolnych zasiedzenie możliwe jest jedynie przez rolnika, przy czym powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej (razem z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność) nie może przekroczyć 300 ha użytków rolnych.
Co więcej, zasiedzeniu podlegają wszystkie podmioty prawa cywilnego, a co za tym idzie, o nabycie przez zasiedzenie mogą ubiegać się nie tylko osoby fizyczne, ale też przykładowo gminy. Z prawa zasiedzenia wyłączeni są z kolei posiadacze zależni, czyli najemcy i dzierżawcy.  Ponadto w sytuacji, gdy właścicielem nieruchomości lub gruntu jest Skarb Państwa bądź gmina, wówczas zasiedzenie nie obowiązuje. W takiej sytuacji można natomiast starać się o stwierdzenie zasiedzenia użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku.

Nabycie prawa własności przez zasiedzenie – formalności

Jeśli istnieją przesłanki do nabycia prawa własności do nieruchomości, bowiem upłynął wymagany czas posiadania, wówczas należy złożyć wniosek do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Podczas rozprawy sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli oczywiście roszczenie uzna za zasadne.

Zasiedzenie a dziedziczenie

Jeśli spadkodawca był w trakcie zasiedzenia, to zgodnie z prawem, spadkobiercy mogą kontynuować ten proces w dwojaki sposób: w drodze dziedziczenia lub też w drodze umownego przeniesienia posiadania.
Jeśli spadkobierca przejmuje po spadkodawcy posiadanie to może doliczyć okres jego posiadania do swojego, a tym samym wystąpić o zasiedzenie po upływie określonego czasu (20 lat – przy dobrej woli lub 30 lat – przy złej woli). Jednak nie wszyscy spadkobiercy posiadacza będą mogli skorzystać z tego uprawnienia. Przysługuje ono tylko tym, którzy zostaną czynnymi posiadaczami samoistnymi.
Jeśli nieruchomość znajdowała się w posiadaniu spadkodawcy wystarczająco długo – na tyle że wypełnił on terminy ustawowe, to zasiedzenie wykonane jest jedynie w jego imieniu. A to z kolei oznacza, że sąd uzna, iż to spadkodawca dokonał zasiedzenia (nawet jeśli z wnioskiem wystąpi jego spadkobierca), a zatem przedmiot zasiedzenia wchodzi do masy spadkowej i podlega podziałowi pomiędzy wszystkich spadkobierców posiadacza.
Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820