Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Zastaw rejestrowy na udziałach spółki

Zastaw rejestrowy na udziałach spółki

Co to jest zastaw rejestrowy na udziałach spółki?

gospodarstwo domowe ekonomia

Zastaw rejestrowy na udziałach spółki jest jednym z narzędzi służących do egzekwowania praw przez wierzyciela. W sytuacji, gdy zastawca nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań finansowych, które wynikają z zawartej uprzednio umowy, wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenia poprzez przejęcie udziałów spółki.

Zastaw rejestrowy na udziałach spółki reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 1996 Nr 149, poz. 703 ze zm.). Czytamy w niej, że „do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów”. Co ważne, umowa ta musi mieć formę pisemną.

Jak działa zastaw rejestrowy na udziałach spółki?

W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie zaciągniętego zobowiązania lub też zupełnego zaprzestania spłat, zastaw rejestrowy na udziałach spółki pozwala zastawnikowi na zaspokojenie jego roszczeń bez konieczności prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wówczas może on przejąć udziały w spółce lub też dokonać ich sprzedaży w przetargu publicznym.

Co ważne, umowę o ustanowienie zastawu rejestrowanego można rozwiązać. Potrzebne do tego jest złożenie zgodnego oświadczenia woli obu stron. Umowa może również zostać rozwiązana, gdy wypełniony zostanie warunek rozwiązujący, a także wtedy, umowa dobiegnie końca. Prawo dopuszcza również wygaśnięcie zastawu rejestrowanego. Jest to możliwe gdy zastawnik dokona zrzeczenia prawa poprzez złożenie oświadczenia woli, na skutek wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej zastawem lub w przypadku, gdy dojdzie do przeniesienia wierzytelności z wyłączeniem zastawu. Zastaw rejestrowany wygasa też wtedy, gdy zastawnik nabędzie udziały lub zabezpieczone wierzytelności przejdą w jego władanie drogą cesji. Aby dopełnić formalności, strony powinny pamiętać o złożeniu wniosku o wykreślenie zastawu.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820