Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Zabezpieczenie z trzech siódemek

Zabezpieczenie z trzech siódemek

Co to jest „zabezpieczenie z trzech siódemek”?

Zabezpieczenie z „trzech siódemek” to jedna z typowych i dość powszechnie stosowanych metod ochrony roszczeń wierzycieli. Nazwa ta pochodzi od art. 777 k.p.c., który stanowi, że tytułami egzekucyjnymi mogą być:

  • prawomocne orzeczenie sądu oraz podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
  • prawomocne orzeczenie referendarza sądowego lub też takie, które podlega natychmiastowemu wykonaniu;
  • inne orzeczenia, ugody oraz akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
  • „akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
  • akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi”;
  • oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.

Reasumując, tak zwane „zabezpieczenie z trzech siódemek” daje możliwość dociekania swoich praw wierzycielowi na podstawie aktu notarialnego, w którym zawarta jest klauzula wykonalności roszczenia bez prowadzenia działań sądownych, które z reguły znacznie wydłużają czas i generują koszty. Wystarczające jest złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności podpisanemu aktowi notarialnemu.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820