Słownik terminów inwestycyjnych

Wpis do hipoteki

Co to jest wpis hipoteki? 

Zakup nieruchomości finansowanej kredytem wymaga dokonania kilku formalności. Jedną z nich jest wpis do hipoteki. Zanim jednak przejdziemy do dokładnego omówienia tego zagadnienia, warto zdefiniować samo pojęcie hipoteki.

Najważniejsze zasady wynajmu nieruchomości według kodeksu cywilnego 

Co to jest hipoteka?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe. Dzięki niemu wierzyciel (najczęściej bank) otrzymuje zabezpieczenie finansowanej nieruchomości. W przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań, czyli nie spłaca zaciągniętego kredytu, wierzyciel może dochodzić swoich praw i zająć nieruchomość.

Pojęcie, przedmiot i zakres hipoteki definiuje art. 65. ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w którym czytamy:

  1. “W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).
  2. Przedmiotem hipoteki może być także:
  • użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
  1. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.
  2. Do hipotek określonych w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio przepisy o hipotece na nieruchomości”.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej

Hipoteka powstaje wraz z dokonaniem stosownych zapisów w księdze wieczystej dla konkretnej nieruchomości. W praktyce wpis do hipoteki realizuje się na dwa sposoby:

  • na wniosek złożony w sądzie w wydziale ksiąg wieczystych,
  • w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza.

W przypadku samodzielnego zgłaszania wpisu do hipoteki we właściwym dla danej nieruchomości sądzie musimy pamiętać o uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł. Opłata tą można przelać na wskazane konto lub zrealizować w kasie sądu.

Jeśli natomiast wpisem do hipoteki zajmuje się notariusz, to opłaty związane z załatwieniem formalności są z reguły wyższe. Wynoszą od 100 do nawet 1000 zł.

Dodatkowym kosztem związanym z wpisem do hipoteki jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 19 zł.

Co ważne, czas oczekiwania na wpis do hipoteki wynosi od kilkunastu dni do nawet kilku miesięcy. Zależy to od obłożenia pracą danego sądu i szybkości weryfikowania dokumentów.

Należy przy tym pamiętać, że w sytuacji, gdy nie posiadamy własnych środków na zakup nieruchomości, a ta wybrana przez nas nie posiada księgi wieczystej, to niestety otrzymanie od banku kredytu hipotecznego będzie niemożliwe. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wpis do hipoteki to forma zabezpieczenia dla banku na wypadek niewypłacalności wierzyciela. Oczywiście ulega on wygaśnięciu, kiedy kredytobiorca spłaci całość kredytu hipotecznego.

 

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820