Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Opłata planistyczna

Opłata planistyczna

Definicja opłaty planistycznej – kto płaci?

Opłata planistyczna, nazywana też rentą planistyczną. To jednorazowa danina na rzecz gminy, naliczana na jej rzecz z tytułu nieruchomości, dla której w ciągu ostatnich 5 lat zmienił się lub został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Podstawę prawną do naliczania opłaty planistycznej stanowi Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 36 ust. 4 tej ustawy, obowiązek zapłaty powstaje, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego bądź też jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Wzrost wartości spowodowany innymi czynnikami nie stanowi podstawy do żądania wniesienia opłaty planistycznej.

Wielu właścicieli nieruchomości objętych planem miejscowym nie ma świadomości istnienia opłaty planistycznej. Dowiadują się o niej dopiero podczas sprzedaży nieruchomości w wyniku doręczenia im decyzji. Dlatego też planując sprzedaż nieruchomości, należy dowiedzieć się, czy w ciągu ostatnich 5 lat był dla niej uchwalany lub zmieniany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Informacje te dostępne są na stronach internetowych gmin.

Jeżeli doszło do uchwalenia lub zmiany planu, konieczne jest dokonanie oceny, czy nastąpił wzrost wartości sprzedawanej nieruchomości. Zwykle dzieje się tak, gdy zmienia się przeznaczenie gruntu, zwłaszcza z przeznaczenia rolnego na budownictwo mieszkaniowe. Kwestię wartości gruntu warto powierzyć specjaliście z zakresu wyceny nieruchomości.

 

Opłata planistyczna – kto ustala i ile wynosi?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobierają jednorazową opłatę określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.  Oblicza się ją w oparciu o wycenę nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego. Maksymalna wysokość opłaty nakładanej w drodze decyzji administracyjnej, ustalona jest na 30% wzrostu wartości nieruchomości. Zwykle jednak opłata wynosi 1-3% różnicy w cenie nieruchomości przed i po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego.

Renty planistycznej można uniknąć. Najprostszym na to sposobem jest odczekanie ze sprzedażą 5 lat od daty uchwalenia planu lub jego zmiany. Po tym okresie naliczenie opłaty nie będzie możliwe. Z opłaty planistycznej zwolnieni są też rolnicy. Wystarczy, że nieodpłatnie przeniosą własność nieruchomości na następcę w rozumieniu przepisów. Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie pobiera się również, gdy jej stawka nie została określona w uchwale rady gminy.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820