Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Odrolnienie działki

Odrolnienie działki

Odrolnienie działki – na czym polega?

Odrolnienie działki to procedura polegająca na zmianie przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, na terenie której to działka się znajduje. Jeżeli nie ma takiego planu, gminy ustalają zmiany warunków zabudowy gruntu.

Odrolnienie działki, czyli przekształcenie działki rolnej na budowlaną, odbywa się w dwóch etapach. Są nimi kolejno:

  • zmiana przeznaczenia gruntu – poprzez zmianę miejscowego planu albo uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

odrolnienie działki

Odrolnienie działki krok po kroku

Pierwszym krokiem w procesie odrolnienia działki jest sprawdzenie, czy dany teren został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Informacje na ten temat uzyskać można w urzędzie gminy lub miasta. Odrolnienie działki poza granicami administracyjnymi miast jest procesem wymagającym cierpliwości i może trwać nawet kilkanaście miesięcy. Działki rolne znajdujące się w granicach administracyjnych miast są odrolnione z mocy prawa.

Krok 1. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gdy działka jest ujęta w planie jako teren pod produkcję rolną, to konieczne jest złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

We wniosku należy zawrzeć dane osobowe wnioskującego, adres działki i cel zmiany przekształcenie działki rolnej w działkę budowlaną. Do wniosku należy dołączyć wypis aktualnej mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów i zasadniczą mapę nieruchomości.

Przepisy nie regulują, w jakim terminie urząd zobowiązany jest do wydania odpowiedzi na wniosek. W przypadku jego akceptacji, rozpocznie się procedura zmiany MPZP.

Krok 2. Wniosek o warunkach zabudowy

W przypadku działki rolnej nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest wystąpienie o uzyskanie wniosku o warunkach zabudowy (WZ). Decyzja ta, podobnie jak zmiany w MPZP, wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Krok 3. Wyłączenie działki spod produkcji rolnej

Ostatni krok to zmiana statusu działki rolnej w działkę budowlaną. Wniosek o wyłączenie działki spod produkcji rolnej składa się w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego.

Wydanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Koszt odrolnienia działki

Samo złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu, tak jak i wyłączenie go z produkcji rolnej, jest bezpłatne. Dodatkowo płatne jest natomiast uzyskanie niektórych załączników.

Uzyskanie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany wraz z wyłączeniem go z produkcji rolnej wiąże się z koniecznością uiszczenia należności i wnoszenia opłat rocznych, których wysokość zależna jest od klasy, pochodzenia gleb oraz powierzchni gruntu poddanego odrolnieniu. Mechanizm naliczania i wysokość powyższych kwot szczegółowo opisują przepisy Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wskazana w ustawie należność pomniejszana jest o wartość gruntu, ustalaną według cen rynkowych w danej miejscowości. Należność należy uiścić w terminie 60 dni od dnia, w którym to decyzja stała się ostateczna.

Opłaty roczne w przypadku trwałego wyłączenia gruntu trzeba uiszczać przez 10 lat. Każda z nich wynosi 10% ustalonej jednorazowo należności. W razie nietrwałego wyłączenia z produkcji rolnej, opłatę roczną uiszcza się przez cały okres wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat.

 

Zwolnienie z kosztów odrolnienia działki

Po spełnieniu dodatkowych warunków dopuszczalne jest też bezpłatne odrolnienie części gruntu rolnego. Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą, obowiązek uregulowania należności nie dotyczy gruntów wyłączanych na cele budownictwa mieszkalnego:

  • do 500 m2 – w przypadku budowy budynku jednorodzinnego,
  • do 200 m2 na każdy lokal mieszkalny – w przypadku budowy budynku wielorodzinnego.

Po przekroczeniu podanej powierzchni, konieczne będzie opłacenie jednorazowej należności i opłat rocznych.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820