Słownik terminów inwestycyjnych

List intencyjny

List intencyjny – definicja

List intencyjny, choć często wykorzystywany w kontekście ustaleń zmierzających do zawarcia umowy, nie doczekał się unormowania przepisami prawa. Z racji tego faktu ma on charakter wyłącznie umowny. List intencyjny można interpretować jako oświadczenie woli między dwoma niezależnymi podmiotami, które ma zmierzać do wywołania konkretnego skutku w przyszłości.

List intencyjny podpisują zazwyczaj dwa podmioty w trakcie lub po zakończeniu negocjacji. Wyraża ich obietnicę odnośnie obowiązywania ustaleń oraz zainteresowanie zawarciem umowy właściwej.

list intencyjny

Kiedy sporządzany jest list intencyjny?

List intencyjny nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy pozostają ze sobą w stosunkach handlowych. Mogą go także podpisać inne podmioty, przykładowo pracodawca i osoba, którą zamierza on zatrudnić. Przykładowo, o jego sporządzenie może wystąpić osoba pozostająca w stosunku pracy z jakimś pracodawcą i niemogąca rozpocząć nowej pracy, która odbyła rozmowę kwalifikacyjną i przeszła do kolejnego etapu rekrutacji. Składając wypowiedzenie w dotychczasowym miejscu pracy, dobrze jest dysponować listem intencyjnym o współpracy od przyszłego pracodawcy.

 

Co powinien zawierać list intencyjny?

Z uwagi na swój nieuregulowany charakter, list intencyjny nie ma jasno określonych zasad co do zawartości. To oznacza, że strony mogą dowolnie kształtować treść, która jest zależna od ich indywidualnych ustaleń. Ta jednak powinna obejmować elementy znane ze stosunków cywilnoprawnych, w tym:

  • tytuł pisma,
  • datę i miejsce podpisania dokumentu,
  • dokładne oznaczenie stron sporządzających list intencyjny,
  • określenie wzajemnych zobowiązań,
  • wskazanie terminów realizacji przyjętych planów,
  • zapewnienie o nierenegocjowaniu ustaleń w przyszłości.

W liście intencyjnym strony mogą zawrzeć również dodatkowe konsekwencje negocjowania w złej wierze. Przykładowo, zobowiązując się do zwrotu kosztów poniesionych przez drugą stronę podczas negocjacji lub poniesienia kary za naruszenie tajemnicy. By zabezpieczyć swoje interesy, strony negocjacji mogą też zaznaczyć, że list nie stanowi zobowiązania do podpisania jakichkolwiek umów i jest wyłącznie deklaracją ich intencji.

Dla listów intencyjnych o zatrudnienie możliwe jest podanie dodatkowych informacji, takich jak data rozpoczęcia współpracy, wysokość ustalonego wynagrodzenia oraz nazwa obejmowanego stanowiska i zakres obowiązków. Wzory listów intencyjnych z instrukcją uzupełnienia oraz przykładem prawidłowo przygotowanego pisma można znaleźć w internecie.

Skutki prawne listu intencyjnego

Jako że konstrukcja listu intencyjnego nie została jeszcze uregulowana w polskim orzecznictwie, to nie wywołuje on żadnych skutków prawnych co do możliwości zaskarżenia zobowiązania. List intencyjny, jako dokument wyrażający jedynie wolę zawarcia definitywnej umowy, nie skutkuje powstaniem stosunku zobowiązaniowego bądź przyrzeczenia zawarcia umowy w przyszłości.

Pomimo nieskuteczności listu intencyjnego na gruncie prawa, dokument ten wyznacza ramy przyszłej współpracy. W tym znaczeniu jest on pewnego rodzaju instrukcją postępowania dla chcących ze sobą współpracować podmiotów, a jednocześnie dowodem na ich dobre intencje. Dla wielu osób stanowi on lepsze zapewnienie od umowy ustnej o współpracy.

Listu intencyjnego nie można mylić z umową przedwstępną. Nie wywołuje on bowiem takich jak ona skutków prawnych. W przypadku jej zawarcia, strony deklarują zaakceptowanie konkretnych warunków, natomiast późniejsze ich niedotrzymanie daje podmiotom uprawnienia do roszczenia swoich praw. W przypadku listu intencyjnego zawarcie umowy nie jest w żaden sposób zagwarantowane – strony wyrażają jedynie wolę współpracy.

Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Jeżeli jedna ze stron po podpisaniu listu intencyjnego prowadzi dalej negocjacje z konkurencyjną firmą w tej samej sprawie, może zostać wówczas pociągnięta do odpowiedzialności wskutek naruszenia interesu umowy. Odszkodowanie należne jest w takiej sytuacji stronie, która liczyła na zawarcie umowy.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820