Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy

Kim jest inwestor zastępczy?

Inwestorem zastępczym (po angielsku: substitute investor) może być osoba lub firma, która na podstawie zawartej z inwestorem bezpośrednim umowy, podejmuje w jego imieniu określone czynności. Inwestorem bezpośrednim jest z kolei osoba, która posiada prawo do gruntu, na którym zamierza prowadzić budowę konkretnego obiektu. Innymi słowy, inwestor zastępczy zastępuje inwestora bezpośredniego i wykonuje w jego imieniu obowiązki, do których zazwyczaj inwestorowi bezpośredniemu brakuje wiedzy i doświadczenia.

Chcąc jednak zdefiniować pojęcia inwestora zastępczego w odniesieniu do konkretnych przepisów prawa, napotykamy pewien problem. Pojęcie to bowiem nie doczekało się regulacji w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Próżno także szukać innych ustaw czy rozporządzeń, które regulowałyby jego formalny status, zakres uprawnień i obowiązków.

Praktycznie jedyne odniesienie znaleźć można w Polskiej Normie z dnia 25 kwietnia 2000 r. Zapis tam dokonany stanowi, że inwestor zastępczy to jednostka organizacyjna, która podejmuje działania odpłatnie w imieniu zamawiającego. W definicji tej znajdziemy także zapis, że inwestor zastępczy odpowiada za organizację oraz koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

budynek mieszkalny co to jest

Inwestor zastępczy – dlaczego warto go zatrudnić?

Korzystanie z usług inwestora zastępczego znacząco upraszcza realizację inwestycji, szczególnie w sytuacji, gdy inwestor bezpośredni nie ma ku temu kompetencji lub gdy brakuje mu czasu, aby nadzorować budowę. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że zawarcie umowy z inwestorem zastępczym nie zwalnia inwestora głównego z odpowiedzialności. Z tego względu należy w niej dokładnie określić zakres obowiązków inwestora zastępczego, zawrzeć cennik i harmonogram prac oraz określić wynagrodzenie. Wzór umowy o zastępstwo inwestycyjne znaleźć można w internecie. Jednak z racji indywidualnego charakteru każdej inwestycji, jej treść warto skonsultować z prawnikiem.

W ramach podpisanej umowy, inwestor zastępczy powinien zobowiązać się do współdziałania ze zleceniodawcą, jak i generalnym wykonawcą. Do jego obowiązków należy także raportowanie postępów prac. W przypadku konieczności zmiany harmonogramu, uzyskanie zgodny od inwestora bezpośredniego oraz nadzór inwestorski.

Ile kosztuje inwestor zastępczy? Wszystko tak naprawdę zależy od stopnia skomplikowania inwestycji oraz etapu, na którym zdecydujemy się zatrudnić inwestora zastępczego. Może on nas wspierać już na etapie gromadzenia niezbędnej dokumentacji, jak i później, na etapie wykonawczym. Koszty współpracy z inwestorem zastępczym mieszczą się z reguły w przedziale od 5 do 10% wartości wszystkich robót budowlanych.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820