Słownik terminów inwestycyjnych

Dzierżawa

Co to jest dzierżawa?

Dzierżawa gruntów rolnych jest jedną z popularniejszych form użytkowania ziemi. Podpowiadamy, na czym polega dzierżawa i jak powinna wyglądać umowa dzierżawy ziemi.

co to jest dzierżawa?

Definicja dzierżawy w świetle przepisów

Dzierżawa gruntów rolnych, jako forma użytkowania ziemi, jest korzystna zarówno dla właściciela ziemi, jak i dzierżawcy. Użyczenie gruntu rolnego osobom trzecim, na przykład pod działalność gospodarczą czy pod fotowoltaikę, to częste rozwiązanie w przypadku właścicieli, którzy nie są zdecydowani na sprzedaż ziemi. Dzierżawa stanowi też korzystną finansowo alternatywę względem kupna ziemi, której ceny nieustannie rosną.

W ramach umowy dzierżawy jedna strona umowy (wydzierżawiający) zobowiązuje się oddać rzecz do używania i czerpania korzyści. Natomiast druga strona – do zapłaty umówionego czynszu (dzierżawca). Co istotne, wydzierżawiający nie musi być właścicielem nieruchomości oddanej w dzierżawę. Wystarczy, że jest użytkownikiem wieczystym lub posiada nieruchomość jako posiadacz samoistny bez tytułu prawnego, na przykład będąc w drodze do zasiedzenia nieruchomości.

 

Zasady zawarcia umowy dzierżawy

Dzierżawa jest umową nazwaną, którą reguluję przepisy kodeksu cywilnego. Z uwagi na to, że konstrukcja dzierżawy podobna jest do najmu, stosuje się co do niej część przepisów dotyczącej tej formy korzystania z rzeczy. Przede wszystkim jednak przedmiotem umowy dzierżawy są nieruchomości rolne.

 

 1. Forma i czas trwania umowy

W celu dzierżawy gruntów rolnych konieczne jest zawarcie stosownej umowy. Przepisy kodeksu cywilnego bezpośrednio nie regulują formy zawarcia umowy dzierżawy, a zatem może mieć ona dowolną formę – pisemną lub ustną.

Obowiązują jednak pewne zasady – przy dzierżawie na czas krótszy niż 1 rok, dopuszcza się obie formy umowy, natomiast przy dzierżawie na czas dłuższy niż 1 rok wymagana jest umowa pisemna. W przypadku braku daty zakończenia okresu dzierżawy umowę uznaje się za zawartą na czas nieoznaczony. Umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony na okres dłuższy niż 30 lat, po upływie tego okresu, automatycznie staje się umową zawartą na czas nieoznaczony.

 

 1. Treść umowy

W treści umowy dzierżawy gruntu powinny zostać określone następujące elementy:

 • zobowiązanie wydzierżawiającego do oddania dzierżawcy przedmiotu dzierżawy do używania i pobierania pożytków,
 • obowiązek dzierżawcy do uiszczania umówionego czynszu dzierżawy.

Oprócz tego umowa dzierżawy powinna wskazywać:

 • strony umowy – Wydzierżawiającego i Dzierżawcę,
 • przedmiot umowy,
 • termin zapłaty czynszu,
 • czas trwania umowy,
 • termin, w którym przedmiot dzierżawy zostanie wydany Dzierżawcy.

 

 1. Prawa i obowiązki dzierżawcy

Dzierżawca ma obowiązek terminowego płacenia określonego czynszu na rzecz wydzierżawiającego. Dzierżawca powinien użytkować grunty zgodnie z przepisami. Nie można oddawać ziemi pod dzierżawę osobom trzecim ani zmieniać przeznaczenia ziemi bez wyraźniej zgody wydzierżawiającego. Dzierżawę ziemi można rozwiązać bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca naruszy w jakikolwiek sposób warunki umowy.

 

 1. Instytucja bezczynszowego korzystania z gruntów rolnych

Poza dzierżawą kodeks cywilny przewiduje instytucję bezczynszowego korzystania z gruntów rolnych. Osoba biorąca nieruchomość rolną do używania i pobierania pożytków nie płaci czynszu. Jest natomiast wyłącznie zobowiązana do ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z gruntem. Oddający grunt rolny rezygnuje tym samym z otrzymywania czynszu.

 

 1. Prawo pierwokupu ziemi

Dzierżawcy nieruchomości rolnej przysługuje ustawowe prawo pierwokupu, jeżeli właściciel ziemi zdecyduje się ją sprzedać. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego prawo pierwokupu należy się dzierżawcy, gdy sprzedawcą nieruchomości rolnej jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż Agencja Nieruchomości Rolnych. Prawo pierwokupu wykonywane jest po cenie określonej w umowie sprzedaży. Aby jednak można było skorzystać z tego prawa, umowa musi być zawarta w formie pisemnej i posiadać datę pewną (poświadczoną notarialnie). Natomiast wydzierżawiający musi ją wykonywać od co najmniej trzech lat.

Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820