Słownik terminów inwestycyjnych

Dziennik budowy

Dziennik budowy na gruncie prawa budowlanego

Definicję dziennika budowy określa art. 45 § 1 prawa budowlanego. Zgodnie z jego treścią, jest to dokument urzędowy, który zawiera przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności występujących w toku ich realizacji.

Wpisy do dziennika budowy stanowią dokumentację dla przebiegu danej budowy, mając przy tym kluczowe znaczenie w ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Obowiązkiem prowadzenia dziennika budowy objęte są inwestycje, co do których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Z prowadzenia dziennika budowy zwalnia się obiekty, w przypadku których stwierdzono nieznaczny stopień skomplikowania robót budowlanych. Przystąpienie do budowy i prowadzenie robót bez dziennika budowy zagrożone jest karą grzywny.

latfroma-crowdfundingu-nieruchomosci

Dziennik budowy – ile kosztuje, gdzie go kupić?

Dziennik budowy wydawany jest inwestorowi przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę lub w którym inwestor dokonał zgłoszenia budowy. Można znaleźć go w starostwie powiatowym lub dowolnej księgarni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, choć nie istnieje określony wzór dziennika budowy, dokument ten powinien mieć format A4 i ponumerowane strony. Zakupiony dziennik inwestor przekazuje do organu, który dokonuje jego rejestracji i umieszcza stempel na każdej ze stron. Wydanie dziennika nie podlega opłacie skarbowej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dokument ten wydawany jest na wniosek pełnomocnika (17 zł).

Przy wyborze dziennika budowy warto kierować się liczbą stron. Przy prostych projektach wystarczy kilkunastostronicowy dokument, zaś przy bardziej skomplikowanych – odpowiednio grubszy. W przypadku, gdy podczas realizacji budowy w dzienniku zabraknie stron na wpisy, inwestor może wystąpić do organu z wnioskiem o wydanie kolejnego tomu dokumentu.

 

Kto prowadzi dziennik budowy?

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. Zadanie to realizuje on od chwili rozpoczęcia budowy, czyli od podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, poprzez poszczególne jej etapy, aż po zakończenie prac, czyli zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor powinien załączyć oryginał dziennika budowy.

Wpisy do dziennika budowy mogą zamieszczać wyłącznie uczestnicy procesu budowlanego:

  • inwestor,
  • inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • projektant,
  • kierownik budowy,
  • kierownik robót budowlanych,
  • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
  • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach kontroli.

Wpisów do dziennika nie może zamieszczać wykonawca lub podwykonawca.

 

Jak wypełniać dziennik budowy?

Wpisów do dziennika budowy należy dokonywać w sposób trwały i czytelny na oryginałach oraz kopiach poszczególnych stron. Kluczowa jest też chronologia umieszczonych wpisów.

Na pierwszej stronie należy umieścić imię i nazwisko lub firmę wykonawcy, lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy oraz nadzór autorski i inwestorski, podając przy tym ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te zobowiązane są potwierdzić podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Kolejne strony dziennika budowy poświęcone są wpisom dotyczącym przebiegu robót budowlanych. Nie bez znaczenia jest też formułowanie wpisów w sposób wyczerpujący daną czynność. Podczas nanoszenia poprawek należy błędny tekst skreślić w sposób umożliwiający jego dalsze odczytanie. Następnie nanieść właściwą treść wraz z uzasadnieniem zmiany.

Dziennik budowy należy przez cały czas przechowywać na terenie budowy. Sam dokument powinien być dostępny wyłącznie dla osób do tego upoważnionych oraz odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.

 

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820