Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza w prawie budowlanym

Dokumentacja powykonawcza stanowi dokumentację stanu zakończonych prac budowlanych, w której uwzględnia się wszelkie zmiany wykonane w toku prac budowlanych oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Szczegółową definicję dokumentacji powykonawczej znaleźć można w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (art. 3 pkt 14 PB).

Inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie obiekty budowlane, których wybudowanie wymaga pozwolenia na budowę oraz obiekty wymienione w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a–20b prawa budowlanego. Innymi słowy, dokumentacja powykonawcza potwierdza, że wszelkie etapy budowy przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi normami.

Dokumentacja powykonawcza to nieodłączna formalność związana z zakończeniem budowy. Jest ona wymagana zarówno do zawiadomienia o zakończeniu budowy, jak i do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Wraz z zakończeniem budowy i oddaniem budynku do użytkowania, inwestor zobowiązuje się do przekazania całości dokumentacji powykonawczej wraz z innymi wymaganymi dokumentami do rąk właściciela lub zarządcy nieruchomości. Właściciel lub zarządca muszą z kolei zachować otrzymaną dokumentację powykonawczą z pozostałymi dokumentami przez cały okres istnienia i funkcjonowania danego budynku.

inwestycje w nieruchomości ile można zarobić

Wymagania związane z dokumentacją powykonawczą

Zgodnie z treścią art. 22 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, obowiązek przygotowania i skompletowania całości dokumentacji powykonawczej spoczywa na kierowniku budowy. Wszelkie zmiany, jakie zajdą podczas budowy, kierownik ten musi potwierdzić podpisem i pieczątką. Na pieczątce kierownika budowy znajdują się najczęściej jego imię i nazwisko, tytuł zawodowy, zakres uprawnień budowlanych oraz numer ewidencyjny uprawnień budowlanych wraz z informacją o stanowisku kierownika budowy. Samego sprawdzenia dokumentacji dokonuje natomiast inwestor i zatrudniony przez niego inspektor nadzoru.

 

Dokumentacja powykonawcza – co powinna zawierać?

Dokumentacja powykonawcza obejmuje kilka rodzajów dokumentów, takich jak:

 • pozwolenie na budowę,
 • zatwierdzony projekt budowlany, w którym należy zaznaczyć wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone podczas budowy,
 • dziennik budowy, w którym kierownik budowy dokonuje wpisów wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót – prawem do dokonywania wpisów objęci są również inwestor, projektant i inspektor nadzoru,
 • protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych, a także protokoły z badań, pomiarów, prób szczelności innych niezbędnych protokołów potwierdzających właściwe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,
 • rysunki i opisy służące realizacji projektu, jeżeli zostały takie wykonane,
 • operaty geodezyjne z pomiarów powykonawczych,
 • książki obmiaru,
 • dziennik montażu, jeśli realizacja budowy obiektu była wykonana metodą montażu.

Przykładowe wzory dokumentacji powykonawczej można znaleźć w internecie.

list intencyjny

Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej

Każda ze stron dokumentacji powykonawczej musi mieć stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza. Podpis na niej składa także kierownik budowy. Dokumentację należy przygotować w dwóch egzemplarzach. Jednym zawierającym oryginały dokumentów i drugim będącym kopią pierwszego egzemplarza potwierdzoną przez wykonawcę. Cała dokumentacja musi być opisana w sposób czytelny za pomocą spisu treści z numerami stron. Zaleca się także zastosowanie w dokumentacji powykonawczej pieczęci w kolorze czerwonym. Pieczęć umieszcza się na każdej ze stron lub na pierwszej stronie z adnotacją, że obejmuje ona strony „od…. do…”.

W dokumentacji powykonawczej szczególną uwagę należy poświęcić dokumentacji prób i pomiarów dla poszczególnych branż instalacyjnych, w tym instalacji:

 • wod-kan,
 • ppoż,
 • centralnego ogrzewania,
 • wentylacji,
 • klimatyzacji,
 • instalacji elektrycznej i pozostałych.

Niedopełnienie przez kierownika budowy obowiązków w zakresie dokumentacji powykonawczej lub ich niedbałe wypełnienie może skutkować wszczęciem postępowania w związku z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie. Innymi słowy, dokumentacja powykonawcza jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji i należy przygotować ją w sposób staranny, zgodny z przepisami prawa.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820