Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

Depozyt notarialny – definicja

depozyt

Depozyt notarialny stanowi formę zabezpieczenia transakcji sprzedaży nieruchomości, obarczonej ryzykiem związanym z zapłatą ustalonej ceny. Chroni on interesy obu stron. Sprzedającemu daje pewność, że kupujący posiada wymagane do zakupu środki Natomiast ten nie ma obowiązku ich przekazania sprzedającemu przed sfinalizowaniem transakcji. Strona, która wpłaca środki, określa pod jakim warunkiem będą one wypłacone. Na przykład po zawarciu umowy sprzedaży lub po wydaniu nieruchomości.

Zasady obowiązywania depozytu notarialnego określa szczegółowo ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. Jak wskazuje art. 108 tej ustawy, notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością, jest uprawniony do przyjęcia na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papierów wartościowych albo pieniędzy w walucie polskiej lub obcej.

Choć instytucja depozytu zapewnia większą ochronę od dobrowolnego poddawania się egzekucji co do zapłaty ceny, wciąż nie jest w Polsce zbyt popularna. Wiele osób, które mogłyby skorzystać z depozytu, nie jest świadomych istnienia takiej formy ochrony interesów.

 

Ile kosztuje depozyt notarialny?

Cennik usług notarialnych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Koszty te wynoszą połowę stawki maksymalnej przewidzianej dla danej kwoty. Do tego należy doliczyć również podatek VAT (23%) oraz ewentualny koszt wypisów aktu notarialnego.

Po przyjęciu pieniędzy notariusz sporządza stosowny protokół. W trakcie jego sporządzenia depozyt należy zaksięgować na koncie depozytowym notariusza, czyli specjalnym koncie do celów depozytowych.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820