Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Budynek użyteczności publicznej

Budynek użyteczności publicznej

Co to jest budynek użyteczności publicznej?

budynek użyteczności publicznej co to jest

Definicja budynku użyteczności publicznej

Pojęcie budynku użyteczności publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z jego treścią, budynek użyteczności publicznej może być rozumiany jako budynek przeznaczony na potrzeby:

 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • kultu religijnego,
 • oświaty,
 • szkolnictwa wyższego,
 • nauki,
 • wychowania,
 • opieki zdrowotnej,
 • społecznej lub socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
 • turystyki,
 • sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
 • inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji.

Ponadto, budynkiem użyteczności publicznej może być budynek biurowy lub socjalny.

W praktyce oznacza to, że zaliczając dany budynek do kategorii użyteczności publicznej, należy wziąć pod uwagę zaspokajanie zbiorowych i powszechnych potrzeb społecznych. Natomiast nie dotyczy to potrzeb indywidualnych i grupowych. Dlatego też do budynków tej grupy zaliczane są przykładowo budynki biurowe gmin, w których realizowane są zadania z zakresu administracji publicznej.

 

Budynek użyteczności publicznej – wymagania techniczne

Prawo budowlane oraz wspomniane wcześniej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa wymogi techniczne, jakie muszą spełniać budynki użyteczności publicznej. Zasady te mają zapewnić bezpieczne i wygodne użytkowanie budynku wszystkim osobom.

Przede wszystkim, budynki użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kluczowe w tej kwestii jest zapewnienie podjazdów i ramp umożliwiających dostęp do budynku osobom o różnym stopniu niepełnosprawności. Każdy budynek użyteczności publicznej musi również spełniać normy bezpieczeństwa pożarowego. W szczególności chodzi tu o konieczność poddawania takiego obiektu regularnym kontrolom straży pożarnej.

Ponadto, budynek użyteczności publicznej musi spełniać normy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przebywających w nim osób. Istotne jest zwłaszcza bezpieczeństwo konstrukcji pod kątem przemieszczania się czy odkształcania i naprężeń konstrukcji. Na przykład pod wpływem zalegającego na dachu śniegu. Konieczne jest też usuwanie sopli lodowych, nawisów i czap śniegu.

Wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej, jak i te wprowadzane do obrotu (sprzedawane lub wynajmowane) muszą posiadać tzw. certyfikat energetyczny. Określa on klasę energetyczności obiektu w skali od A do G. Certyfikat wydawany jest na 10 lat przez licencjonowanego certyfikatora energetycznego.

Generalny przegląd, czyli kontrola stanu technicznego budynku co 5 lat, obejmuje sprawdzenie wszelkich kluczowych elementów obiektu pod względem technicznym i pod kątem jego przydatności do użytkowania.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820