Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Audyt energetyczny - co to jest?

Audyt energetyczny – co to jest?

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny – definicja

Definicja audytu energetycznego wskazuje, że jest to procedura polegająca na szczegółowej analizie zużycia energii w badanym obiekcie. W tym analizie instalacji i urządzeń technicznych. Audyt ten określa możliwości i środki służące poprawie elementów generujących koszty związane z poborem energii elektrycznej w budynku. Analiza energetyczna pod kątem ekonomicznym obejmuje również propozycję prac modernizacyjnych, które poprawią efektywność energetyczną budynku.

audyt energetyczny

Cel i przedmiot audytu energetycznego

Kluczowym aspektem audytu energetycznego jest obliczenie zapotrzebowania na energię w obecnym stanie budynku oraz po zrealizowaniu usprawnień zaproponowanych w audycie. Wdrożenie działań optymalizacyjnych ma na celu usprawnić działanie instalacji i urządzeń technicznych. Skutkuje to zmniejszeniem poboru energii, a w efekcie  także i kosztów.

Audyt energetyczny dotyczy instalacji i urządzeń w budynkach związanych z zużyciem energii. Są to przede wszystkim przegrody zewnętrzne, okna, oświetlenie, instalacje – grzewcza, wentylacyjna i klimatyzacyjna oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, a także zastosowane w budynku źródła energii odnawialnej.

 

Audyt energetyczny – kto ma obowiązek?

Ustawa o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1 października 2016 roku, nakłada na określoną grupę przedsiębiorców obowiązek sporządzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Definicja grupy przedsiębiorców, którzy są objęci ustawowym obowiązkiem, przygotowana została w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z jej treścią audyt energetyczny muszą przeprowadzić lub zlecić jego wykonanie przedsiębiorcy, którzy co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniali średniorocznie 250 i więcej pracowników bądź
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, którego wartość przekroczyła 50 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły 43 mln euro.

Zwolnienie z obowiązkowego audytu energetycznego dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy posiadają:

  • wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub
  • system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS – o ile w ramach tych systemów przeprowadzili audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Niedopełnienie obowiązku audytu energetycznego zagrożone jest karą do 5% przychodu, osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku podatkowym.

Audyt energetyczny jest jednym z dwóch, obok uproszczonej analizy energetycznej, sposobów ustalenia zakresu termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze”. Choć nie jest obowiązkowy, to warto go wykonać z uwagi na przysługujące dofinansowanie na ten cel.

 

Audyt energetyczny krok po kroku

Rozporządzenie wskazuje podmioty uprawnione do wykonywania obowiązkowego audytu energetycznego. Są to przede wszystkim podmioty niezależne od audytowanego przedsiębiorstwa, mające w tym zakresie ekspercką wiedzę i doświadczenie.

Pierwszym krokiem podczas przeprowadzania audytu energetycznego jest analiza aktualnego stanu budynku. Audytor, na postawie wizji lokalnej i dokumentacji technicznej, określa sprawność instalacji. Drugi krok to analiza możliwych usprawnień i modernizacji. Ostatni, trzeci krok, to  obliczenia dotyczące rentowności inwestycji – pokazujące, jakich oszczędności można się spodziewać po wprowadzeniu zmian.

Koszt audytu energetycznego zależy od wielu czynników. W tym powierzchni i konstrukcji budynku, kompletności dokumentacji technicznej oraz od zakresu planowanych ulepszeń. Cennik usług dla domów jednorodzinnych kształtuje się poziomie od 1000 zł brutto, zaś budynków niemieszkalnych od 2500 zł netto.

Wspomniana już wcześniej Ustawa o efektywności energetycznej, wskazuje na dwa rodzaje obowiązujących audytów, dotyczących efektywności energetycznej w firmie. Są nimi omawiany tu audyt energetycznych dla przedsiębiorstw oraz audyt efektywności energetycznej. Te, choć często mylone, mają odmienne cele i zakresy, dlatego nie powinny być ze sobą utożsamiane.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820