Regulamin

Postanowienia ogólne
§1.

Niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego social.estate (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie social.estate, w ramach którego właściciel serwisu Petram.app sp. z o.o. zamieszcza informacje dotyczące przygotowania do startu docelowej strony internetowej social.estate.

Definicje
§2.

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Petram.app sp. z o.o. – firma Petram.app sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000907643, REGON: 389359188, NIP: 5272963057, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł, będąca twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu oraz uprawnionym do dysponowania jego zasobami.
 2. Serwis – serwis tematyczny social.estate, poświęcony tematyce nieruchomości, działający pod adresem internetowym: http://social.estate
 3. Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem materiały obejmujące w szczególności informacje dotyczące planowania powstania nowej docelowej witryny internetowej.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu.

Określenie zasad dostępu do zasobów serwisu
§3.

 1. Dostęp do części Serwisu Informacyjnego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. Petram.app sp. z o.o. zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
  • Firefox od 4.0
  • Opera od 10.0
  • Chrome od 10.0

Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

Zobowiązania Petram.app sp. z o.o.
§4.

Petram.app sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Serwisu Informacyjnego na czas nieoznaczony.

Zobowiązania użytkownika
§5.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

Odpowiedzialność stron
§6.

Petram.app sp. z o.o. oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu
§7.

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu lub podczas rejestracji.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prowadzenia doradztwa w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości.
 3. Administratorem danych jest Petram.app sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów za pomocą których Aplikacji Użytkownik indywidualny dokonał rejestracji, jeżeli jest to niezbędne w celu prawidłowej rejestracji i logowania.
 4. Rejestrując się za pomocą Aplikacji Użytkownik indywidualny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Petram.app sp. z o.o. Użytkownik poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w tym otrzymywanie newslettera. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w tym newslettera.
 5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Skorzystanie z tego prawa może zostać zrealizowane m.in. poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt@social.estate stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

Polityka prywatności
§8.

 1. Serwis social.estate korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika zamieszcza właściciel serwisu oraz uzyskuje do nich dostęp.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień Serwisu.
 5. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Postanowienia końcowe
§9.

 1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Petram.app sp. z o.o. oraz pod adres e-mail hello@social.estate
 2. Reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (kontakt@social.estate).
 3. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Petram.app sp. z o.o. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Użytkownicy indywidualni zarejestrowani w systemie zostaną powiadomieni przez Petram.app sp. z o.o. poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik indywidualny, zarejestrowany w systemie, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Petram.app sp. z o.o. w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2021 r.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820