Polityka prywatności i cookies

 1. Informacje ogólne
 2. Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe?
 3. Jak chronimy dane osobowe?
 4. Czy dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
 5. Wykorzystywanie danych
 6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
 7. Zasady, którymi się kierujemy
 8. Kiedy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?
 9. Jakiego rodzaju prawa Państwu przysługują?
 10. Mechanizm Cookies na stronach internetowych Petram House
 11. Jak można się skontaktować z Petram House?
 12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników lub współpracowników kontrahentów Petram House (w tym emitentów) – „osób kontaktowych”
 13. Informacje o danych osobowych osób zainteresowanych produktami lub usługami emitenta – „inwestorów”
 14. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Petram House (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Petram House (telefonicznie oraz mailowo)
 15. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na newslettera
 16. Kandydaci do pracy
 17. Czy polityka prywatności i polityka cookies mogą ulec zmianie?

 

 1. Informacje ogólne

Ochroną Państwa danych osobowych zajmuje się Petram.app sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Petram.app), adres: Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, KRS: 0000907643, NIP: 5272963057, REGON: 389359188. Dokładamy należytej staranności by Państwa dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Pozyskujemy Państwa dane osobowe poprzez: dobrowolne wprowadzenie przez Państwa danych w formularzach dostępnych na stronach internetowych należących do Petram.app lub zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies.

 

 1. Jak chronimy dane osobowe?

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. W tym celu projektujemy nasze usługi mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy stosowne procedury, polityki i środki ostrożności. Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych środków ochrony pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

 

 1. Czy dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Petram.app nie przekazuje uzyskanych danych osobowych poza EOG, ale może się okazać, że w czasie trwania umowy Petram.app zdecyduje o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo i po wcześniejszym poinformowaniu Państwa o zamiarze przekazania Państwa danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Wykorzystywanie danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej Państwa z Petram.app umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platform internetowych należących do Petram.app, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług,
 • wykonania ciążących na Petram.app obowiązków prawnych, np.:
 • wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 • udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
 • do rozpatrywania kierowanych przez Państwa próśb, skarg i zapytań,
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 • ustalenia zasadności roszczeń, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji,
 • po uzyskaniu Państwa zgody – w celach marketingowych, organizacji i przeprowadzania przez Petram.app różnego rodzaju eventów oraz wysyłania newslettera, jak również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Petram.app,
 • w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udostępnienie przez Petram.app Państwa danych osobowych emitentom będącym klientami Petram.app, jeżeli wyrazili Państwo zainteresowanie możliwością zainwestowania w tego emitenta na podstawie Państwa zgody na udostępnienie danych celem prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tego emitenta,
 • realizacji procesu rekrutacji,
 • by skontaktować się z Państwem w przypadku, gdy przemawia za tym nasz prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane w zależności od celu przez określony czas:

 • trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnia się roszczenie wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Petram.app roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań,
 • wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury,
 • w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. prawo podatkowe,
 • niezbędny do rozpatrzenia kierowanych przez Państwa próśb, skarg, zapytań,
 • w którym Petram.app może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych,
 • niezbędny do dokonania oceny wiarygodności płatniczej,
 • posiadania Państwa zgody, tj. aż do momentu jej wycofania,
 • trwania procesu rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu wycofania zgody,
 • do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w razie gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 

 1. Zasady, którymi się kierujemy

Dokładamy należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności staramy się zapewnić by zbierane przez Petram.app dane były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 

 1. Kiedy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

Nigdy nie sprzedajemy posiadanych przez nas danych osobowych.

Przekazujemy Państwa dane osobowe innym odbiorcom:

 • kiedy korzystamy z usług współpracujących z nami podmiotów lub naszych podwykonawców, a w tym również emitentów będących naszymi klientami,

*Abyśmy mogli zapewnić Państwu najwyższy poziom świadczonych usług, możemy korzystać z usług innych firm powierzając im przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu. Dbamy jednocześnie o to, aby Państwa dane osobowe były traktowane tak, jak gdybyśmy przetwarzali je bezpośrednio. Starannie wybieramy podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, dzielimy się z nimi tylko tymi danymi osobowymi, które są konieczne dla wykonania przez nie usług. Upewniamy się, że Państwa dane osobowe są bezpieczne.

 • kiedy zgodnie z prawem musimy przekazywać Państwa dane innym organizacjom,
 • gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

 

 1. Jakiego rodzaju prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych,
 • uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w razie przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych, co których nie został nałożony na nas obowiązek prawny nakazujący ich przetwarzanie,
 • do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

 1. Mechanizm Cookies na stronach internetowych Petram.app

Cookies (inaczej ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika w celu:

 • realizacji usługi udostępnianej przez witrynę i zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu (np. zapisanie i zapamiętanie ustawień i preferencji (w tym profilowania na użytek systemu Google AdWords), wprowadzania i zapisywania pewnych informacji, automatyczne logowanie się,
 • tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających,
 • tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu,
 • zalogowania się i zestawienia sesji na witrynie.

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi udostępnianej przez spółkę Google, Inc. (zwanej dalej “Google”) służącej do analizy i monitorowania oglądalności/aktywności stron internetowych. Google Analytics korzysta z cookies. Dane generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach Google. Informacje o zabezpieczeniu danych przetwarzanych przez Google, znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę użytkownika na wykorzystywanie cookies, w tym na potrzeby działania „Google Analytics”. Korzystając z tej witryny użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Google danych użytkownika zawartych w cookies w sposób i w celach określonych powyżej.

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Wyłączenie cookies, w szczególności doprowadzi do niemożności zalogowania się do witryny, przez usługi wymagające zalogowania się i zestawienia sesji nie będą świadczona przez Petram.app.

Więcej informacji, w tym informacje o wyłączeniu cookies dla różnych przeglądarek znajdują się na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 

 1. Jak można się skontaktować z Petram.app?

W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki można się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: Petram.app sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa./li>
 • przez e-mail: hello@social.estate.

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników lub współpracowników kontrahentów Petram.app (w tym emitentów) – „osób kontaktowych”

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Petram.app.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ są Państwo osobą kontaktową dla Petram.app u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Państwa dane, aby:

 • kontaktować się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Państwa pracodawcą/podmiotem, który Państwo reprezentują, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami),
 • zapraszać Państwa do uczestnictwa w naszych eventach, przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów,
 • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym Państwo pracują lub, który reprezentują, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują.

Od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują otrzymujemy dane takie jak Państwa imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się Państwo zajmują.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Państwa pracodawca/podmiot, który Państwo reprezentują, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, którzy będą realizować usługi na rzecz Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracujemy.

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Możliwe jest przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystają Państwo w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 1. Informacje o danych osobowych osób zainteresowanych produktami lub usługami emitenta – „inwestorów”

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Petram.app.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przekazując je do emitenta w celu zawarcia z Państwem umowy dotyczącej produktów lub usług emitenta.

Zakres zbieranych danych obejmuje:

 • W przypadku osoby fizycznej:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Obywatelstwo,
  3. Numer PESEL (lub datę urodzenia i państwo urodzenia, gdy brak numeru PESEL),
  4. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty lub paszport),
  5. Adres zamieszkania,
  6. Nazwa (firma) – tylko w przypadku, gdy dana osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i tworzy konto firmowe,
  7. Numer NIP – tylko w przypadku, gdy dana osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i tworzy konto firmowe,
  8. Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – tylko w przypadku, gdy dana osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i tworzy konto firmowe,
 • W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
  1. Nazwa (firma),
  2. Forma organizacyjna podmiotu,
  3. Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
  4. Numer NIP, a w razie braku numeru NIP – państwo rezydencji, nazwa rejestru handlowego, w którym dany podmiot figuruje, numer w rejestrze, data rejestracji,
  5. Dane osobowe reprezentanta danego podmiotu:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Obywatelstwo,
 • Numer PESEL (lub datę urodzenia i państwo urodzenia , gdy nie ma numeru PESEL).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom lub naszym podwykonawcom.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia danych,

* żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W zakresie danych przetwarzanych w celach marketingowych w każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail kontakt@social.estate. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Możliwe jest przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystają Państwo w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Petram.app (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Petram.app (telefonicznie oraz mailowo)

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Petram.app.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1] oraz w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom lub naszym podwykonawcom.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji, a po jej ustaniu przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia danych,

* żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W zakresie danych przetwarzanych w celach marketingowych w każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail kontakt@social.estate. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Możliwe jest przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystają Państwo w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa.

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na newslettera

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Petram.app.

Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom lub naszym podwykonawcom.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Możliwe jest przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystają Państwo w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres 2 lat. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,

* żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail kontakt@social.estate. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia newslettera.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 1. Kandydaci do pracy

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Petram.app.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko pracy w Petram.app.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 22[1] § 1 kodeksu pracy) – w zakresie następujących danych:
 • imię i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazują nam Państwo dane inne niż przewidziane w art. 22[1] § 1 k.p. powyżej.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy są Państwo odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Możliwe jest przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystają Państwo w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują. Natomiast jeżeli wyrazili Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Państwa dane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż 5 lat od momentu ich zebrania.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia danych,

* żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami pod adresem email kontakt@social.estate. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Bez zgody nie będziemy mogli wziąć pod uwagę Państwa dokumentów aplikacyjnych.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 1. Czy polityka prywatności i polityka cookies mogą ulec zmianie?

Petram.app sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Polityki Prywatności. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na stronie social.estate.

 

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820